Dalšie naše služby

Faktor značky ako jeden z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. jún 2014 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Každý rok SEO špecialisti skúmajú, ako sa mení algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch a podľa toho prispôsobujú aj svoju stratégiu a taktiku. V predchádzajúcom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Sociálne signály ako jeden z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 1. a Časť 2. zaoberali významom sociálnych signálov podľa výskumnej štúdie Marcusa Tobera, Leonharda Henniga a Daniela Furcha SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013. V štúdii sú podrobne rozobrané nasledujúce faktory:

  • kódovanie na stránke,
  • obsah stránky,
  • spojenia vedúce na stránku,
  • sociálne signály,
  • faktor značky,
  • úloha wikipédie.

Výskum bol uskutočnený spoločnosťou Searchmetrics, ktorá agreguje každý mesiac obrovské množstvo dát so snahou odpovedať na otázku: Ktoré faktory sú najdôležitejšie, aby sme získali vysokú pozíciu pri radení záznamov vo vyhľadávači Google? V dnešnom článku sa budeme ďalej podrobnejšie faktorom značky, ktorá hrá stále väčšiu úlohu pri radení záznamov na stránke.

Význam faktoru značky

V rámci celej štúdie sa zdôrazňuje význam značky. Obľúbenosť a známosť značky je pro vyhľadávač dôležitým signálom kvality webu. Google podľa Searchmetrics firemné a korporátne weby s názvom značky nehodnotí tak prísne ako weby, ktoré sú vytvorené iba pre SEO s cieľom získavať návštevnosť z vysokých pozícií obecných slov z prirodzených výsledkov vyhľadávania.

Značky sú umiestňované na prvých pozíciách aj keď nespĺňajú všetky kritériá. Význam značky najlepšie ilustrujú nasledovné grafy.

Obr. Priemer umiestnenia – H1 prvok Titul (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. Priemer umiestnenia – H1 prvok Titul (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

V SEO je veľmi dôležité správne používať a umiestniť kľúčové slová, ku ktorým patrí aj značka. Z hľadiska rozloženia stránky môžeme špecifikovať nasledovné základné elementy:

  •  titulok stránky (title tag),
  • description alebo popis stránky,
  • nadpisy H1-H6,
  • obsah v podobe odsekov, zoznamov atď.

Umiestnenie kľúčových slov do daných elementov je jedným zo základných pilierov pre kvalitné SEO. Význam faktoru značky sa ukazuje predovšetkým pri kódovaní na stránke. Ako vidieť z predchádzajúceho obrázku, v prípade značiek je oveľa zriedkavejšie mať  prvok titul v H1 ako v prípade ďalších sídiel umiestnených v prvej tridsiatke. O význame značky Title sme písali v článku Presvedčte sa o tom, že prvky Title a ALT sú dostatočne výstižné a presné. Značka Title patrí k dôležitým prvkom pre optimalizáciu webového sídla pre všetky prieskumové stroje. Prvok Title sa vkladá do hlavičky HTML dokumentu a vidíme ho ako popis stránky nad prehliadačom. Vyhľadávače berú Title ako kľúčový zdroj o obsahu stránky a preto by mal byť dostatočne výstižný. Informácia vložená v značke <title> sa ukladá aj ako informácia v obľúbených položkách internetového prehliadača. Na nasledujúcom obrázku vidíme výsledok vyhľadávania v Google pre značku Martinus. Ako vidíme na obrázku, Google podporuje vyhľadávanie značky viacerými spôsobmi (nápoveda, vyhľadávanie podľa značky je zahrnuté do organického vyhľadávania, značky sa uprednostňujú v adwords, predstavenie +1 a pod.).

Obr. Výsledok vyhľadávania značky Martinus vo vyhľadávači Google

Obr. Výsledok vyhľadávania značky Martinus vo vyhľadávači Google

Podobne je to aj v prípade kľúčových slov v popise. Ako vidíme na nasledujúcom obrázku v priemere iba 55 až 60% webových sídiel umiestnených v prvej tridsiatke majú kľúčové slovo v popise.

Obr. Priemer umiestnenia – kľúčové slovo v popise (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. Priemer umiestnenia – kľúčové slovo v popise (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Popredné pozície sú rezervované pre značky

Z výskumu je zrejmé, že v prípade značiek sú popredné pozície rezervované pre ne, aj keď nespĺňajú také prísne kritériá, ako je tomu v prípade iných webových sídiel.  Ak je značka obľúbená a známa, vysiela pre Google signál, že ide o kvalitný web. Tiež v prípade budovaní spojení je dôležité mať odkazy s názvom značky, pričom nie je tiež zanedbateľná skutočnosť, či sú odkazy umiestnené na kvalitných a relevantných zdrojoch.

Záver

V prípade značiek Google nie je až taký prísny v prípade kódovania na stránke. Stretávame sa s prípadmi, že aj keď kľúčové slová sa nenachádzajú v titule, popise alebo  záhlaviach H1 až H6, majú menší obsah a počet interných spojení, stále sa ako značky umiestňujú na popredných výsledkoch vo vyhľadávaní. V prípade značiek sú ale veľmi dobré hlavne off-page faktory, ako napríklad spojenia vedúce na stránku a vysoký vplyv sociálnych sietí.


Literatúra


a) MAKULOVÁ, S. 2007. Presvedčte sa o tom, že prvky Title a ALT sú dostatočne výstižné a presné. In ELET newsletter. 1. december 2017 [online], [cit. 2014-05-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=presvedcte-sa-o-tom-ze-prvky-title-a-alt-su-dostatocne-vystizne-a-presne
b) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2014-05-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/
c) Tober, M.- Hennig, L. – Furch, D.:  White paper: “SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013” © Searchmetrics. Google USA. [online] [cit. 2014-05-09]Dostupné na internete: http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.