Ignorovanie fázy brainstormingu kľúčových slov (Najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. marec 2016 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V našom elektronickom spravodaji sa už od roku 2006 venujeme tematickému okruhu optimalizácie webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje internetu alebo SEO. V našom prvom článku vo februári 2006 Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO sme hovorili, že v  dobe, keď je na webe niekoľko miliárd webových sídiel a ich počet denne neuveriteľne narastá, je na mieste snaha o zviditeľnenie webového sídla vo vyhľadávačoch. Súvisí to úzko s marketingom prieskumových strojov (Search Engine Marketing - SEM), ktorý sa skladá z dvoch častí:

 1. Z platenej, kedy platíte rovno vyhľadávaču za tzv. platené umiestnenie za určité kľúčové slovo (skupinu slov, frázu).
 2. Z optimalizácie samotného webového sídla pre vyhľadávače tak, aby získal čo najvyššie umiestnenie a tým sa aj zároveň zvýšila jeho návštevnosť.

Aj keď od uverejnenia článku ubehlo viac ako 9 rokov, mnohé zásady SEO ostávajú stále v platnosti. V dnešnom článku si povieme, aké najčastejšie chyby robíme stále pri SEO optimalizácii webových sídiel.

Čo je to optimalizácia webového sídla pre vyhľadávače

V odbornej literatúre sa stretávame s viacerými prístupmi k SEO. Podľa nášho názoru sa nedá SEO chápať iba v úzkom poňatí, ale SEO chápeme ako vedu a umenie zároveň, ktorej cieľom je získať vyššie umiestnenie pre definované kľúčové slová a frázy. Zdôrazňujeme predovšetkým etické princípy SEO optimalizácie, ktoré zdôrazňujú budovanie kvalitného obsahu a dodržiavanie štandardov W3C a zásad informačnej architektúry.
Optimalizácia web stránok pre vyhľadávače pozostáva z viacerých pilierov:

 • systematické budovanie hodnotného obsahu,
 • zabezpečenie bezproblémovej prístupnosti obsahu,
 • štruktúrovanie a riadenie obsahu podľa jednotlivých pilierov informačnej architektúry (metadáta, navigácia, klasifikácia, vyhľadávanie a grafický dizajn),
 • dôsledné dodržiavanie webových štandardov.

Vyššie umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch zvýši jej návštevnosť a tým sa v konečnom dôsledku zvýši predaj produktov a služieb na stránke. V súčasnosti sa stretávame s mnohými chybami pri optimalizácii webových sídiel. Vychádzame z článku Jamieho Tolentina 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them) (2014). K najčastejším 13 chybám pri SEO optimalizácii webových sídiel patria:

 1. mýlenie si PPC (Pay Per Click) so SEO,
 2. očakávanie, že SEO sa okamžite prejaví aj na nových sídlach,
 3. uprednostňovanie lacných SEO služieb využívajúcich zakázané techniky,
 4. uvažovanie o SEO optimalizácii webového sídla až po jeho vytvorení,
 5. nevytvorenie rozpočtu pre aktivity SEO,
 6. ignorovanie fázy brainstormingu kľúčových slov,
 7. zabúdanie na adresovanie duplikovaného obsahu na sídle,
 8. na webovom sídle je príliš veľa dokumentov vo formáte PDF bez optimalizácie,
 9. veľa obsahu vo formáte flash,
 10. ignorovanie sociálnych prvkov,
 11. zanedbanie obsahu,
 12. nepoužívanie správneho príkazu redirect,
 13. sústreďovanie sa na detaily a zabúdanie na celkový rámec.

V minulom čísle elektronického spravodaja sme v článku Najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel. Nevytvorenie rozpočtu pre aktivity SEO
hovorili o tom, že veľmi častou chybou je, že sa pre aktivity SEO nevytvorí dostatočný rozpočet. Pri stanovení rozpočtu treba vychádzať predovšetkým z analýzy kľúčových slov, pre ktoré chceme optimalizovať webové sídlo. Do úvahy berieme pritom viac parametrov. Je to predovšetkým návštevnosť z prvej pozície, odhadovaný výnos v EUR a očakávanú návratnosť investícií. 

Ignorovanie fázy brainstormingu kľúčových slov

Pri výbere kľúčových slov sa odporúča využívať brainstorming. Ide o skupinovú techniku zameranú na generovanie čo najviac nápadov na danú tematiku. Vychádza sa z toho, že ľudia v skupine vymyslia viac, ako by vymysleli jednotlivci. Pri výbere kľúčových slov potom platia všeobecné odporúčania, s ktorými by mali byť jednotliví členovia skupiny oboznámení.

Už v roku 2007 sme v článku Získajte vyššiu pozíciu vo vyhľadávačoch vhodným výberom kľúčových slov (Makulová 2007) hovorili o dôležitosti správneho výberu kľúčových slov. Smernice Google týkajúce sa obsahu a dizajnu stránky vyslovene hovoria myslite na slová, ktoré používajú používatelia internetu s cieľom nájsť informácie a snažte sa ich použiť aj vo Vašom webovom sídle.
 
Kľúčové slovo je termín, ktorý sa používa pre slová na webovom sídle, ktoré by mali byť zhodné s kľúčovými slovami, ktoré napíšu do vyhľadávača používatelia, ktorí hľadajú informáciu. Kľúčové slová môžu byť v texte dokumentu, prípadne v hlavičke html dokumentu v rámci metaprvkov. Výber správnych kľúčových slov patrí k dôležitej marketingovej taktike. Pri výbere kľúčových slov hľadáme odpovede na nasledovný okruh otázok:

 • aké sú ciele sídla (informovať, vychovávať, presviedčať, propagovať, predávať a pod.),
 • kto bude cieľovou skupinou (zamestnanci, náhodní používatelia, aké vekové skupiny, vzdelanostné a pod.),
 • aký bude obsah webového sídla (ktoré materiály sú k dispozícii, aké databázy, ktoré užitočné a relevantné zdroje na internete a pod.).

Po nájdení odpovedí na tento okruh otázok pristúpime k výberu vhodných kľúčových slov. V prvom rade by sme si mali vytvoriť zoznam potencionálnych kľúčových slov, pričom využijeme brainstorming a uskutočníme výskum. Spýtame sa používateľov internetu, pozrieme si konkurenciu. Pri výbere kľúčových slov nezabúdame na

 • viacslovné výrazy (nerezové krby, záhradné krby),
 • varianty bez diakritiky,
 • synonymné výrazy (krby, kozuby),
 • hovorové výrazy,
 • skratky,
 • preklepy a pod.

Pri výbere kľúčových slov postupujeme od všeobecnejších kľúčových slov ku konkrétnejším. V prvom rade si treba premyslieť a zistiť, aké kľúčové slová by mohli používatelia vyhľadávať v súvislosti s našou stránkou a treba si vytvoriť ich zoznam vrátane synonymných termínov. Kľúčové slová treba vhodne zapracovať do obsahu a vytvoriť na ne linky.

Najdôležitejšie kľúčové slová treba použiť v záhlaví a na vrchu stránky, v prvom paragrafe či odseku textu. Pri hľadaní kľúčových slov nám môžu pomôcť samotní používatelia, pozrieme si konkurenčné stránky, využívame metódu brainstormingu, analyzujeme transakčné logy a taktiež môžeme použiť rôzne nástroje na internete.

Plánovač kľúčových slov

Plánovač kľúčových slov je bezplatný nástroj Google AdWords pre nových a tiež skúsených inzerentov. Pomôže nám vyhľadávať nápady na kľúčové slová a reklamné skupiny a tiež zistiť, akú výkonnosť by mohol dosiahnuť určitý zoznam kľúčových slov. Plánovač kľúčových slov pomáha zvoliť konkurencieschopné cenové ponuky a rozpočty pre kampane.
Základné tipy na vytvorenie zoznamu kľúčových slov:

 • pri tvorbe zoznamu kľúčových slov premýšľajte ako zákazník,
 • zacieľte na konkrétnych zákazníkov výberom konkrétnych kľúčových slov,
 • voľte všeobecné kľúčové slová, ktorými oslovíte viac ľudí,
 • zoskupte podobné kľúčové slová do reklamných skupín,
 • zvoľte vhodný počet kľúčových slov.

Na nasledujúcom obrázku vidíme možnosť  výberu kľúčových slov pri použití plánovača. Po zadaní webového sídla do plánovača a názvu produktu alebo služby nám systém ponúkne kľúčové slová podľa relevantnosti spolu s nápadmi na kľúčové slová, priemerným počtom vyhľadávaní za mesiac, ich konkurenčnosťou a navrhovanou cenovou ponukou. 

obrazok

Obr. Plánovanie kľúčových slov pomocou plánovača Google Adwors
Pre záujemcov o hlbšie štúdium problematiky odporúčam vynikajúci blog The Moz Blog v kategórii Keyword Research.

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávače si právom zasluhuje patričnú pozornosť. V dnešnom čísle sme hovorili o dôležitosti správneho výberu kľúčových slov. Odporúča sa využívať brainstorming, kde sa predpokladá, že viac ľudí má aj viac dobrých nápadov. Zverejnené nápady treba zapisovať a netreba ich hneď hodnotiť. Nápady sú inšpiráciou pre ostatných, čím je viac nápadov, tým je väčšia pravdepodobnosť, že nájdeme ideálne kombinácie kľúčových slov.
 

Literatúra

Makulová, Soňa. 2007. Získajte vyššiu pozíciu vo vyhľadávačoch vhodným výberom kľúčových slov. In ELET newsletter. 30. september 2007 [online], [cit. 2016-02-23]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/blog/ziskajte-vyssiu-poziciu-vo-vyhladavacoch-vhodnym-vyberom-klucovych-slov

Makulová, Soňa – Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje. Bratislava, ELET 2011. [cit. 2016-02-09]. Dostupné na internete:  http://www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf

13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them). In TNW News. 3 December, 2014. [online], [cit. 2016-01-09]. Dostupné na internete:  http://thenextweb.com/socialmedia/2014/12/03/13-seo-mistakes-easy-make-correct/


 

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.