Jasne vyznačte uzávierku prihlášok a umožnite popis prihlásenia sa na univerzitu krok po kroku (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. máj 2015 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší význam informačná architektúra, ktorá ako komplexná vedecká disciplína sa zaoberá okrem iného aj organizáciou informácií v digitálnom priestore tak, aby ľudia dokázali nájsť informácie. V prípade webových sídiel platí, informáciu, ktorú nikto nenájde ani nikto neprečíta. Webové sídla univerzít predstavujú špeciálnu kategóriu, pretože väčšina študentov sa na ne obracia ako na významný zdroj informácií. Efektívne webové sídla zvýšia návštevnosť, vo významnej miere prispievajú k zvýšeniu kredibility a zlepšeniu vnímania značky, zlepšia spokojnosť používateľov a čo je najdôležitejšie, znamenajú významnú úsporu času a peňazí.

Smernice na budovanie univerzitných webových sídiel

Býva zvykom, že pre špecifické webové sídla sa publikujú smernice, ktoré vychádzajú z používateľských výskumov a rešpektujú zásady informačnej architektúry. Preto treba privítať smernice týkajúce sa webových sídiel univerzít, ktoré publikovala Katie Sherwin v januári 2014 v štúdii University Websites: Top 10 Design Guidelines. Smernice vychádzali z používateľského testovania budúcich študentov a ich rodičov. Používatelia mali možnosť výberu z predom definovaných univerzít alebo si zvoliť podľa vlastného výberu. Výsledky používateľského testovania vyústili do nasledovných 10 smerníc na budovanie univerzitných webových sídiel. Vo aprílovom čísle elektronického spravodaja sme sa zaoberali smernicou, ktorá hovorí, že na webovom sídle by sme mali poskytnúť informácie o možnostiach zamestnania po skončení univerzity a prelinkovať ich na sekciu absolventov univerzity. V dnešnom čísle sa budeme venovať ďalšej smernici, ktorá hovorí, že by sme mali jasne vyznačiť uzávierku prihlášok a umožniť popis prihlásenia sa na univerzitu krok po kroku.

  1. Jasne identifikujte Vašu univerzitu na každej strane webového sídla.
  2. Používajte obrázky, ktoré reflektujú priority a hodnoty univerzity.
  3. Časť sekcie „O nás“ by mala mať vysokú výpovednú a informačnú hodnotu.
  4. Zvýraznite Vaše silné stránky a úspechy.
  5. Používatelia by mali mať jednoduchý prístup k všetkým študijným odborom a programom.
  6. Poskytnite informácie o možnostiach zamestnania po skončení univerzity a prelinkujte to na sekciu absolventov univerzity.
  7. Jasne vyznačte uzávierku prihlášok a umožnite popis prihlásenia sa na univerzitu krok po kroku.
  8. Sledujte, kadiaľ prechádza každá skupina používateľov po webovom sídle.
  9. Webové sídlo by malo zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov.
  10. Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach.

Jasne vyznačte uzávierku prihlášok a umožnite popis prihlásenia sa na univerzitu krok po kroku

Prieskumy ukazujú, že veľa uchádzačov o štúdium iba ťažko nájde informácie o dátume a podmienkach prijímacieho konania. Pri súčasnom veľkom počte vysokých škôl a systéme financovania vysokého školstva na základe počtu študentov je prirodzené, že jednotlivé fakulty medzi sebou súťažia o študentov. Je celkom bežné, že sa konajú dni otvorených dverí, kedy sa záujemcovia o štúdium majú možnosť oboznámiť sa s jednotlivými katedrami, ich členmi, ponúkanými študijnými programami a tiež možnosťami uplatnenia absolventov v praxi.

Na nasledujúcom príklade vidíme, že Filozofická fakulta UK v Bratislave umožňuje prístup k informáciám o prijímacom konaní priamo z úvodnej obrazovky, čo je z hľadiska použiteľnosti veľmi výhodné.

Obr. Webové sídlo Filozofickej fakulty umožňuje prístup k informáciám o prijímacom konaní priamo z úvodnej obrazovky

Obr. Webové sídlo Filozofickej fakulty umožňuje prístup k informáciám o prijímacom konaní priamo z úvodnej obrazovky

Na obrázku vidíme, že záujemcovia o štúdium majú jasne vyznačené termíny podania prihlášok na bakalárske a magisterské štúdium, ako aj termín prijímacieho konania. Po kliknutí na bakalárske štúdium, o ktoré sa zaujímame, získame komplexné informácie o podmienkach pre prijatie, obsahu prijímacej skúšky, akreditovaných študijných programoch, poplatkoch za štúdium ako aj elektronickej prihlášky na štúdium.

Obr. Komplexné informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium na stránke FiF UK v Bratislave

Obr. Komplexné informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium na stránke FiF UK v Bratislave

Je potešiteľné, že vysoké školy už umožňujú prihlásiť sa na štúdium aj prostredníctvom elektronickej prihlášky. Veľmi pekne má celý systém prepracovaný Slovenská technická univerzita, ktorá umožňuje prihlásiť sa na jednotlivé fakulty a odbory elektronicky.

Obr. Slovenská technická univerzita umožňuje prihlásiť sa na štúdium elektronicky

Obr. Slovenská technická univerzita umožňuje prihlásiť sa na štúdium elektronicky

Niektoré, prevažne súkromné vysoké školy, umožňujú stiahnuť si prihlášku na stránke Ministerstva školstva a túto potom poslať s povinnými prílohami na príslušnú vysokú školu.

Obr. Akadémia médií odporúča stiahnuť si požadovanú prihlášku na stránke Ministerstva školstva a vyplnenú ju poslať na adresu školy

Obr. Akadémia médií odporúča stiahnuť si požadovanú prihlášku na stránke Ministerstva školstva a vyplnenú ju poslať na adresu školy

Aj keď na portáli Ministerstva školstva je možné vytvoriť si elektronickú prihlášku, niektoré školy, ako napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave. Ekonomická univerzita nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (http://www.portalvs.sk/). V prípade, že uchádzač vytvorí elektronickú prihlášku na portáli VŠ, je povinný prihlášku doručiť na EU v Bratislave aj v tlačenej podobe.

Záver

K veľmi dôležitej smernici pri budovaní webových sídiel je jasne vyznačiť uzávierku prihlášok a umožniť prihlásiť sa na univerzitu krok po kroku. Väčšina vysokých škôl správne umožňuje získať informácie o prijímacom konaní hneď z úvodnej stránky. Menšie vysoké školy ponúkajú možnosť stiahnuť si požadovaný formulár zo stránky Ministerstva školstva. Veľké univerzity majú možnosť prihlásiť sa na štúdium správne prepojenú s automatizovaným informačným systémom vysokej školy, čo potom zjednodušuje spracovanie a administráciu údajov.


Literatúra


a) Sherwin, Katie. 2014. University websites: Top 10 Design Guidelines. In NN/g Nielsen Norman Group. January 19, 2014. [online], [cit. 2015-04-05]. Dostupné na internete:  http://www.nngroup.com/articles/university-sites/
b) Odporúčané formuláre a prihláška na VŠ. In Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu. . [online], [cit. 2015-04-05]. Dostupné na internete:  https://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.