Poskytnite informácie o možnostiach uplatnenia absolventov v praxi (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. apríl 2015 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší význam informačná architektúra, ktorá ako komplexná vedecká disciplína sa zaoberá okrem iného aj organizáciou informácií v digitálnom priestore tak, aby ľudia dokázali nájsť informácie. V prípade webových sídiel platí, informáciu, ktorú nikto nenájde ani nikto neprečíta. Webové sídla univerzít predstavujú špeciálnu kategóriu, pretože väčšina študentov sa na ne obracia ako na významný zdroj informácií. Efektívne webové sídla zvýšia návštevnosť, vo významnej miere prispievajú k zvýšeniu kredibility a zlepšeniu vnímania značky, zlepšia spokojnosť používateľov a čo je najdôležitejšie, znamenajú významnú úsporu času a peňazí.

Smernice na budovanie univerzitných webových sídiel

Býva zvykom, že pre špecifické webové sídla sa publikujú smernice, ktoré vychádzajú z používateľských výskumov a rešpektujú zásady informačnej architektúry. Preto treba privítať smernice týkajúce sa webových sídiel univerzít, ktoré publikovala Katie Sherwin v januári 2014 v štúdii University Websites: Top 10 Design Guidelines. Smernice vychádzali z používateľského testovania budúcich študentov a ich rodičov. Používatelia mali možnosť výberu z predom definovaných univerzít alebo si zvoliť podľa vlastného výberu. Výsledky používateľského testovania vyústili do nasledovných 10 smerníc na budovanie univerzitných webových sídiel. V marcovom čísle sme sa zaoberali smernicou, ktorá hovorí, že používatelia by mali mať jednoduchý prístup k všetkým študijným odborom a programom. V dnešnom čísle sa budeme venovať ďalšej smernici, ktorá hovorí, že by sme mali poskytnúť informácie o možnostiach zamestnania po skončení univerzity a prelinkovať ich na sekciu absolventov univerzity.

  1. Jasne identifikujte Vašu univerzitu na každej strane webového sídla.
  2. Používajte obrázky, ktoré reflektujú priority a hodnoty univerzity.
  3. Časť sekcie „O nás“ by mala mať vysokú výpovednú a informačnú hodnotu.
  4. Zvýraznite Vaše silné stránky a úspechy.
  5. Používatelia by mali mať jednoduchý prístup k všetkým študijným odborom a programom.
  6. Poskytnite informácie o možnostiach zamestnania po skončení univerzity a prelinkujte to na sekciu absolventov univerzity.
  7. Jasne vyznačte uzávierku prihlášok a umožnite popis prihlásenia sa na univerzitu krok po kroku.
  8. Sledujte, kadiaľ prechádza každá skupina používateľov po webovom sídle.
  9. Webové sídlo by malo zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov.
  10. Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach.

Poskytnite informácie o možnostiach zamestnania po skončení univerzity a prelinkujte to na sekciu absolventov univerzity

Pri hodnotení školy sa potenciálni záujemcovia ako aj rodičia zaujímajú o možnosti uplatnenia absolventov v praxi. Podobná situácia je aj u nás, pretože veľký počet vysokých škôl v súčasnosti ešte nie je zárukou ich kvality a je stále dôležitejší fakt, ktorú vysokú školu absolvent skončil. Existuje aj také niečo ako rebríček najlepších vysokých škôl na svete Round University Ranking (RUR), kde sa každoročne zverejňuje poradie najlepších vysokých škôl. Ide o systém hodnotenia 700 prestížnych svetových univerzít v 69 krajinách podľa 20 indikátorov, ktoré sú zoskupené do štyroch kategórií: výučba, výskum, medzinárodné vzťahy a finančná udržateľnosť. Medzi 500 najúspešnejšími svetovými univerzitami sa nachádza aj Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá sa umiestnila na 440. mieste. Pri analýze webových stránok vysokých škôl sme zistili, že uplatneniu absolventov sa nevenuje dostatočná pozornosť. Pomerne dobre má možnosti uplatnenia absolventov v praxi vyriešená Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorá priamo z úvodnej stránky ponúka prepojenie na Portál absolventov Slovenskej technickej univerzity.

Obr. Portál absolventov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Obr. Portál absolventov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Na portáli sa nachádza veľa informácií o známych absolventoch univerzity, pracovné ponuky, štipendiá a stáže, podujatia, ale aj možnosť spojiť sa s bývalými spolužiakmi. Z portálu sa je možné napojiť na jednotlivé fakulty STU. Vzhľadom na obrovské množstvo informácií na jednotlivých fakultách je toto riešenie portálu zaujímavým riešením. Škoda, že najstaršia univerzita na Slovensku, Univerzita Komenského nemá špeciálnu sekciu venovanú významným absolventom. O absolventoch jednotlivých fakúlt sa môžeme dozvedieť z viacerých sekcií webového sídla. Podrobne je to aj s informáciami o možnostiach uplatnenia absolventov. Väčšinou ich nájdeme schované v rámci informáciách o štúdiu.

Obr. Na úvodnej stránke Univerzity Komenského nenájdeme informáciu a absolventoch

Obr. Na úvodnej stránke Univerzity Komenského nenájdeme informáciu a absolventoch

Ako vidíme na predchádzajúcom obrázku v globálnej navigácii Univerzity Komenského sa nenachádza odkaz na absolventov univerzity. Ak zadáme do vyhľadávania výraz absolventi, dostaneme odkazy na menný zoznam absolventov jednotlivých fakúlt, prípadne na osoby, ktoré získali titul na UK. O tom, že o tento typ informácií je veľký záujem svedčí aj skutočnosť, že známy portál Profesia.sk zostavil rebríček najžiadanejších absolventov.

Najlepšiu šancu nájsť si po škole prácu majú podľa analýzy informatici a ekonómovia. Analýza porovnávajúca šance absolventov jednotlivých vysokých škôl pri hľadaní zamestnania, vychádzala z databázy pracovného portálu Profesia.sk a spracované boli životopisy uverejnené na portáli od roku 2007 zhruba do konca roka 2009.

Obr. TOP 20 fakúlt podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov

Obr. TOP 20 fakúlt podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov

Vzhľadom na to, že je na Slovensku stále viac vysokých škôl, ktoré nie vždy dosahujú požadovanú kvalitu je dôležité, aby aj vysoké školy v rámci akreditácie mali dostatok informácií o profile ich absolventa a jeho uplatnení na trhu práce. Uvedenou problematikou sa zaoberá aj Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA). V článku Grafy: ARRA zverejnila rebríčky najlepších škôl na Slovensku. Pozrite, kde je tá vaša nájdete veľa zaujímavých informácií o kvalite vzdelania a možnostiach uplatnenia absolventov v praxi.

Jedným z ukazovateľov, ktoré ARRA skúma je aj uplatnenie absolventov, resp. percento nezamestnanosti absolventov denného štúdia. Najúspešnejšími študijnými oblasťami, ktorých absolventi sa uplatnili na trhu práce sú lekárske, právne, ekonomické vedy a umelecký smer. Tu sa podiel nezamestnaných absolventov k absolventom denného štúdia pohyboval v priemere od 2,8 do 3,81 %. Najvyšší podiel nezamestnaných absolventov bol v oblastiach prírodných vied, teológii a poľnohospodárstve, kde sa toto percento pohybuje v priemere od 5,27 do 6,51 % (Grafy: ARRA zverejnila rebríčky najlepších škôl na Slovensku. Pozrite, kde je tá vaša 2014).

Záver

K veľmi dôležitej smernici pri budovaní webových sídiel je poskytnúť dostatok informácií o možnostiach zamestnania po skončení univerzity. Osobitná pozornosť by mala byť venovaná aj absolventom univerzity a ich úspešnosti pri hľadaní zamestnania. Náš prieskum ukazuje, že vysoké školy majú tieto informácie roztrúsené na viacerých miestach a chýba komplexný a ucelený prehľad. Preto treba privítať riešenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá priamo z úvodnej stránky ponúka prepojenie na Portál absolventov Slovenskej technickej univerzity. Hodnoteniu vysokých škôl sa venuje aj Akademická ratingová agentúra (ARRA) a portál Profesia.sk. Vzhľadom na objektívnosť prieskumov by bolo žiadúce, aby si tieto prieskumy robila aj každá vysoká škola a zverejňovala ich prehľadným spôsobom na svojom webovom sídle.


Literatúra


a) ARRA zverejnila rebríčky najlepších škôl na Slovensku. Pozrite, kde je tá vaša 2014. In: Aktuality.sk. 26.11.2014. [online], [cit. 2015-03-09]. Dostupné na internete http://www.aktuality.sk/clanok/266192/arra-zverejnila-rebricek-najlepsich-skol-na-slovensku-pozrite-kde-je-ta-vasa/ 
b) Sherwin, Katie. 2014. University websites: Top 10 Design Guidelines. In NN/g Nielsen Norman Group. January 19, 2014. [online], [cit. 2015-03-09]. Dostupné na internete:  http://www.nngroup.com/articles/university-sites/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.