Používatelia by mali mať jednoduchý prístup k všetkým študijným odborom a programom (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. marec 2015 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší význam informačná architektúra, ktorá ako komplexná vedecká disciplína sa zaoberá okrem iného aj organizáciou informácií v digitálnom priestore tak, aby ľudia dokázali nájsť informácie. V prípade webových sídiel platí, informáciu, ktorú nikto nenájde ani nikto neprečíta. Webové sídla univerzít predstavujú špeciálnu kategóriu, pretože väčšina študentov sa na ne obracia ako na významný zdroj informácií. Efektívne webové sídla zvýšia návštevnosť, vo významnej miere prispievajú k zvýšeniu kredibility a zlepšeniu vnímania značky, zlepšia spokojnosť používateľov a čo je najdôležitejšie, znamenajú významnú úsporu času a peňazí.

Smernice na budovanie univerzitných webových sídiel

Býva zvykom, že pre špecifické webové sídla sa publikujú smernice, ktoré vychádzajú z používateľských výskumov a rešpektujú zásady informačnej architektúry. Preto treba privítať smernice týkajúce sa webových sídiel univerzít, ktoré publikovala Katie Sherwin v januári 2014 v štúdii University Websites: Top 10 Design Guidelines. Smernice vychádzali z používateľského testovania budúcich študentov a ich rodičov. Používatelia mali možnosť výberu z predom definovaných univerzít alebo si zvoliť podľa vlastného výberu. Výsledky používateľského testovania vyústili do nasledovných 10 smerníc na budovanie univerzitných webových sídiel. Vo februárovom čísle sme sa zaoberali smernicou, ktorá hovorí, že na webovom sídle by mali byť zvýraznené silné stránky a úspechy univerzity. V dnešnom čísle sa budeme venovať ďalšej smernici, ktorá zdôrazňuje, že používatelia by mali mať jednoduchý prístup k všetkých študijným odborom a programom.

 1. Jasne identifikujte Vašu univerzitu na každej strane webového sídla.
 2. Používajte obrázky, ktoré reflektujú priority a hodnoty univerzity.
 3. Časť sekcie „O nás“ by mala mať vysokú výpovednú a informačnú hodnotu.
 4. Zvýraznite Vaše silné stránky a úspechy.
 5. Používatelia by mali mať jednoduchý prístup k všetkým študijným odborom a programom.
 6. Poskytnite informácie o možnostiach zamestnania po skončení univerzity a prelinkujte to na sekciu absolventov univerzity.
 7. Jasne vyznačte uzávierku prihlášok a umožnite popis prihlásenia sa na univerzitu krok po kroku.
 8. Sledujte, kadiaľ prechádza každá skupina používateľov po webovom sídle.
 9. Webové sídlo by malo zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov.
 10. Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach.

Používatelia by mali mať jednoduchý prístup k všetkým študijným odborom a programom

Je veľmi dôležité, aby uchádzači o štúdium mali jednoduchý prístup k študijným odborom a programom. Podľa výskumov, až 48% používateľov nevedelo, že univerzita ponúkala program, ktorý hľadali. Problém je v tom, že často sú ponúkané programy schované do viacerých úrovní a vyžadujú viacero preklikov. Ak sa pozrieme na webové sídlo Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, v časti Štúdium vidíme pomerne všeobecné informácie o štúdiu na fakulte, prijímacom konaní, študijnom poriadku a až v spodnej časti obrazovky nájdeme zoznam akreditovaných študijných odborov v zozname pdf.

Obr. Sekcia Štúdium Filozofickej fakulty Univerzity Komenského nedostatočne informuje o ponúkaných študijných odboroch a programoch

Obr. Sekcia Štúdium Filozofickej fakulty Univerzity Komenského nedostatočne informuje o ponúkaných študijných odboroch a programoch

Obr. Informácia o študijných odboroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského je až na tretej úrovni vo formáte pdf

Obr. Informácia o študijných odboroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského je až na tretej úrovni vo formáte pdf

Vzhľadom na to, že väčšina webových sídiel má ponúkané študijné programy a odbory uvedené neprehľadne, treba privítať prehľadné spracovanie problematiky na Portáli vysokých škôl. Jednotlivé študijné odbory sú prehľadne zoskupené (humanitné vedy a umenie, informatické vedy, matematika, prírodné vedy, výchova a vzdelávanie, služby, zdravotníctvo a pod.).

Obr. Informácia o študijných odboroch je prehľadne spracovaná na Portáli vysokých škôl

Obr. Informácia o študijných odboroch je prehľadne spracovaná na Portáli vysokých škôl

Na portáli získame podrobné informácie o jednotlivých študijných odboroch, ktoré vysoké školy daný odbor ponúkajú, podobné štúdium v zahraničí a tiež príbuzné študijné odbory. Na nasledujúcom obrázku vidíme, že študijný odbor Masmediálne štúdiá ponúka až 8 vysokých škôl. Kliknutím na Akadémiu médií zistíme, že študijný odbor zahrňuje 4 programy (manažment médií, marketingová komunikácia, mediálna komunikácia a mediálne štúdiá).

Obr. Informácia o študijných odboroch a programoch je prehľadne spracovaná na Portáli vysokých škôl

Obr. Informácia o študijných odboroch a programoch je prehľadne spracovaná na Portáli vysokých škôl

Záver

K veľmi dôležitej smernici pri budovaní webových sídiel patrí, aby na webovom sídle bol jednoduchý prístup k ponúkaným študijným odborom a programom. Pri našej analýze sme zistili, že väčšina vysokých škôl nerešpektuje zásady informačnej architektúry a tak dôležité informácie sa väčšinou nachádzajú na druhej a vyššej úrovni. Preto treba privítať projekt Portál vysokých škôl, ktorý agreguje najdôležitejšie informácie na jednom mieste. Pri projektovaní webových sídiel by sa mala brať do úvahy aj ich použiteľnosť a pravidelne by mali prebiehať testy budúcimi používateľmi webových sídiel tak, ako to bolo danej štúdie, na základe ktorej vznikli smernice pre tvorbu webových sídiel univerzít.


Literatúra


a) FOGG, B.J. 2002. Stanford Guidelines for Web Credibility. A Research Summary from the Stanford Persuasive Technology Lab. Stanford University. [cit. 20015-02-09]. Dostupné na internete: http://www.webcredibility.org/guidelines.
b) Nielsen, Jakob. 2013. Interesting Facts Make Web Pages Compelling. In NN/g Nielsen Norman Group June 9, 2013 [online ], [cit. 2015–01–06]. Dostupné na internete http://www.nngroup.com/articles/write-interesting-facts/
c) Sherwin, Katie. 2014. University websites: Top 10 Design Guidelines. In NN/g Nielsen Norman Group. January 19, 2014. [online], [cit. 2015-01-09]. Dostupné na internete:  http://www.nngroup.com/articles/university-sites/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.