Spôsob tvorby obsahu a jeho kredibilita ako dôležité faktory vplývajúce na hodnotu spojenia na webových sídlach

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. november 2010 v kategórii Kredibilita webových sídiel

Úvod

V októbrovom čísle elektronického spravodaja  sme v článku Zakázané techniky SEO optimalizácie, za ktoré je webové sídlo penalizované alebo vylúčené z indexu vyhľadávacieho nástroja rozoberali niektoré zakázané techniky SEO optimalizácie, ktoré by tvorcovia webových sídiel nemali používať.

Odborník na SEO optimalizáciu Rand Fishkin (2009) v článku 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link rozoberá 17 faktorov, ktoré berú vyhľadávače pri hodnotení spojenia.

Patria k nim:

1. Interné verzus externé spojenia
2. Text kotvy odkazu
3. PageRank
4. TrustRank
5. Autorita domény
6. Rôznorodosť zdrojov
7. Jedinečnosť zdrojov
8. Umiestnenie na stránke
9. Tématická relevancia
10. Posúdenie obsahu a kontextu
11. Geografická lokácia
12. Použitie Rel="Nofollow"
13. Typ spojenia
14. Ďalšie ciele spojenia na zdrojovej stránke
15. Pokuty týkajúce sa domény a spojení na stránke
16. Spôsob tvorby obsahu a spojení
17. Historické a dočasné dáta


V dnešnom článku sa budeme zaoberať poslednými dvoma faktormi, ktoré berú vyhľadávače do úvahy pri hodnotení spojení. K dôležitým faktorom, s ktorými sa stretávame v odbornej literatúre patrí tiež spôsob tvorby obsahu a spojení. Nie je dobré, ak robot vyhľadávacieho nástroja zistí, že sa na tisíckach webových sídlach príliš často opakujú určité vzory tvorby obsahu a spojení. Bohužiaľ, v prostredí webu sa ešte málo doceňuje štýl písania pre webové sídlo a spôsob tvorby spojení. Veľa užitočných informácií nájdeme na webovom sídle experta na použiteľnosť Jakoba Nielsena (http://www.useit.com/). Odporúčame jeho článok, ktorý napísal spolu s Johnom Morkesom (1997) Concise, SCANNABLE, and Objective: How to Write for the Web

Ako Jakob Nielsen píše už v svojom v článku How Users Read on the Web (1997), používatelia nečítajú webové stránky slovo po slove, ale ich skenujú, doslova si vyberajú jednotlivé slová a vety. Výskumy potvrdili, že až 79%  používateľov skenovalo novú stránku a iba 16% ju čítalo.

Preto Jakob Nielsen odporúča:

  • zvýrazňovať dôležité kľúčové slová (na zvýraznenie sa môže použiť hypertextové spojenie, zvýraznený typ písma, iná farba a pod.),
  • používať zmysluplné nadpisy a podnadpisy, ktoré používajú aj používatelia pri vyhľadávaní informácií,
  • používať číslované a nečíslované zoznamy,
  • každý odstavec by mal obsahovať jednu myšlienku, pričom už prvé slová v odstavci by mali používateľa zaujať,
  • za štýl písania sa odporúča invertovaná pyramída, kde začneme so závermi, pričom počet slov by mal byť asi polovičný ako pri konvenčnom písaní.

Jakob Nielsen v svojom článku How Users Read on the Web (1997) demonštruje vynikajúcim spôsobom, ako sa dá zlepšiť použiteľnosť toho istého textu pri používaní rôznych štýlov písania.

Obr. Ako sa dá zlepšiť použiteľnosť webového sídla zmenou štýlu

Obr. Ako sa dá zlepšiť použiteľnosť webového sídla zmenou štýlu

Ako vidíte pri použití kombinovaného štýlu, tam kde sa použil presný, skenovateľný a objektívny štýl sa zvýšila použiteľnosť až o 124%.

K posledným nezanedbateľným faktorom patria údaje o čase trvania spojení. Prieskumové stroje dnes už veľa vedia o vzoroch, ako získavajú nové sídla spojenia. Pomáha im to pri boji proti spamu a identifikovaní kvalitných webových sídiel. O dôležitosti a posudzovaní spojení sme hovorili v článku Význam PageRanku ako patentovanej techniky Google a jeho vplyv pri posudzovaní dôležitosti webovej stránky a TrustRank ako faktor dôveryhodnosti stránky a jeho význam pri hodnotení spojení na stránke z hľadiska SEO otimalizácie.

Zjednodušene môžeme povedať, že PageRank je hodnota, ktorú dá Google stránke a ktorá vychádza z počtu a typu spojení vedúcich na stránku. Mnohí majitelia webových sídiel sa snažia umelo zvyšovať hodnotu PageRanku vzájomným odkazovaním a ďalšími dômyselnými technikami spamu a preto jednou z odpovedí na tento problém je tzv. TrustRank, čo môžeme voľne preložiť aj ako meradlo dôveryhodnosti webového sídla. Koncept TrustRanku je založený na predpoklade, že dobré stránky málokedy odkazujú na zlé stránky a zlé stránky často odkazujú na dobré stránky v snahe zvýšiť si svoje skóre v hube.

Záver

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sme hovorili o posledných dvoch faktoroch, ktoré berú vyhľadávače do úvahy pri hodnotení významu spojení. V súčasnosti sa používajú mnohé sofistikované techniky na odhaľovanie nekalých praktík. K významným patria aj koncept PageRanku a TrustRanku, ktorý pomáha oddeliť kvalitné autoritatívne sídla od nekvalitných. Vzhľadom na neustále narastajúci počet webových sídiel rôznorodej kvality sa bude klásť stále väčší dôraz na posudzovanie kvality webového sídla, ktorú predstavuje predovšetkým jej nájditeľnosť, kredibilita, použiteľnosť a prístupnosť.


Literatúra


a) FISHKIN, Rand, (2009 a). 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link.  In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 10th September 2009. [cit. 2010-10-01]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/blog/17-ways-search-engines-judge-the-value-of-a-link

b) KENT, Peter. 2004. Search engine optimization for dummies.  Indianapolis : Wiley Publishing, 2004. 384 s. ISBN 0-7645-6758-6.

c) MAKULOVÁ, Soňa. 2009. Viete, aké ďalšie chyby znižujú návštevnosť Vašej stránky?. In ELET newsletter. 1. jún 2009 [online], [cit. 2010-10-01]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?pouzitelnost-pristupnost&sprava=viete-ake-dalsie-chyby-znizuju-navstevnost-vasej-stranky ISSN 1338-0419

d) MAKULOVÁ, Soňa. 2010. TrustRank ako faktor dôveryhodnosti stránky a jeho význam pri hodnotení spojení na stránke z hľadiska SEO otimalizácie. In ELET newsletter. 1. február 2010 [online], [cit. 2010-10-01]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=trustrank-ako-faktor-doveryhodnosti-stranky-a-jeho-vyznam-pri-hodnoteni-spojeni-na-stranke-z-hladiska-seo-otimalizacie ISSN 1338-0419

e) MAKULOVÁ, S. 2009. Význam PageRanku ako patentovanej techniky Google a jeho vplyv pri posudzovaní dôležitosti webovej stránky. In ELET newsletter. 1. september 2009 [online], [cit. 2010-10-01]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?kredibilita-webovych-sidiel&sprava=vyznam-pageranku-ako-patentovanej-techniky-google-a-jeho-vplyv-pri-posudzovani-dolezitosti-webovej-stranky ISSN 1338-0419

f) Nielsen, Jakob. 1997. How Users Read on the Web, In Jakob Nielsen´s Alertbox October 1, 1997 [online ], [cit. 2010–10–02]. Dostupné na internete: http://www.useit.com/alertbox/9710a.html

g) Search Engine Ranking Factors 2009 [online]. Seattle : SEOmoz. [cit. 2010-10-01]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT).

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Kredibilita webových sídiel

Vplyv symbolov a symptómov na dôveryhodnosť e-obchodu

7. október 2014

Úvod Existuje mnoho štúdií a odporúčaní pre dizajn, ktoré popisujú ako dokáže rozhranie zvyšovať dôveru. Avšak, majú limitované využitie, pretože podnety dôveryhodnosti sa v priebehu času menia podľa odvetvia, technologickej platformy a vzťahujú...

Postavenie kredibility webových sídiel v rámci SEO optimalizácie

27. september 2010

Úvod V mnohých článkoch týkajúcich sa SEO optimalizácie sa čoraz viac skloňuje termín kredibilita webových sídiel. Pre účel vysvetlenia tohto javu bol vytvorený nasledujúci stručný prehľad postavenia kredibility v rámci SEO v posledných...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.