Sústreďovanie sa na detaily a zabúdanie na celkový rámec (Najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. október 2016 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V našom elektronickom spravodaji sa už od roku 2006 venujeme tematickému okruhu optimalizácie webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje internetu alebo SEO. V našom prvom článku vo februári 2006 Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO sme hovorili, že v  dobe, keď je na webe niekoľko miliárd webových sídiel a ich počet denne neuveriteľne narastá, je na mieste snaha o zviditeľnenie webového sídla vo vyhľadávačoch.

Vyššie umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch zvýši jej návštevnosť a tým sa v konečnom dôsledku zvýši predaj produktov a služieb na stránke. V súčasnosti sa stretávame s mnohými chybami pri optimalizácii webových sídiel. Vychádzame z článku Jamieho Tolentina 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them) (2014). K najčastejším 13 chybám pri SEO optimalizácii webových sídiel patria:

 1. mýlenie si PPC (Pay Per Click) so SEO,
 2. očakávanie, že SEO sa okamžite prejaví aj na nových sídlach,
 3. uprednostňovanie lacných SEO služieb využívajúcich zakázané techniky,
 4. uvažovanie o SEO optimalizácii webového sídla až po jeho vytvorení,
 5. nevytvorenie rozpočtu pre aktivity SEO,
 6. ignorovanie fázy brainstormingu kľúčových slov,
 7. zabúdanie na adresovanie duplikovaného obsahu na sídle,
 8. na webovom sídle je príliš veľa dokumentov vo formáte PDF bez optimalizácie,
 9. veľa obsahu vo formáte flash,
 10. ignorovanie sociálnych prvkov,
 11. zanedbanie obsahu,
 12. nepoužívanie správneho príkazu redirect,
 13. sústreďovanie sa na detaily a zabúdanie na celkový rámec.

V minulom čísle elektronického spravodaja sme v článku Nepoužívanie správneho príkazu redirect hovorili o ďalšom probléme, ktorým je nepoužívanie správneho príkazu redirect. Ide predovšetkým o to, že v prípade vytvorenia novej stránky webového sídla by sme sa mali snažiť využiť autoritu domény, ktoré malo predchádzajúce webové sídlo. Vysoká kredibilita, nájditeľnosť a použiteľnosť sú trvalé hodnoty, ktoré získavajú iba kvalitné sídla a preto by bolo o ne škoda prísť.

V dnešnom čísle sa budeme venovať ďalšiemu problému, ktorým je sústreďovanie sa na detaily a zabúdanie na celkový rámec.

Sústreďovanie sa na detaily a zabúdanie na celkový rámec

V našich článkoch sme vždy zdôrazňovali, že efektívna SEO optimalizácia webového sídla je vždy kombináciou viacerých faktorov, ktoré treba brať do úvahy. Veľmi častou chybou je, že sa zameriame iba na jeden faktor a neberieme do úvahy faktory ako celok. Už v článku Najdôležitejšie faktory, ktoré vplývajú na umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch (Makulová 2009) sme zdôraznili, že v odbornej literatúre sa uvádza, že pri radení záznamov na výstupe Google berie do úvahy viac ako 100 faktorov, pričom sa stretávame sa s ich rôznorodou klasifikáciou. K zaujímavým prístupom patrí ich členenie na pozitívne a negatívne faktory, ktoré sa nachádzajú na stránke, alebo mimo stránky (Google Ranking Factors - SEO Checklist).

Patria k nim:

 1. Pozitívne SEO faktory na stránke
 2. Negatívne SEO faktory na stránke
 3. Pozitívne SEO faktory mimo stránky
 4. Negatívne SEO faktory mimo stránky

K pozitívnym faktorom na stránke patrilo:

 • kľúčové slovo v URL adrese,
 • kľúčové slovo v doméne,
 • kľúčové slovo v titule, malo by sa meniť podľa obsahu stránky,
 • kľúčové slovo v metaprvku description,
 • kľúčové slovo v metaprvku keywords,
 • hustota kľúčových slov v tele textu,
 • individuálna hustota kľúčových slov,
 • kľúčové slová v záhlaviach H1, H2, H3,
 • navigácia – interné spojenia,
 • navigácia – externé spojenia.

K negatívnym faktorom na stránke patria predovšetkým tie, ktoré ovplyvňujú čitateľnosť stránky robotom prieskumového stroja. Sú to:

 • používanie Java Scriptu,
 • technológie flash,
 • tvorba úvodných (tzv. splash pages) vo flash animácii,
 • technológia rámcov,
 • využívanie obrázkov namiesto textov,
 • používanie obrázkových máp,
 • používanie rozbaľovacieho menu,
 • dynamické stránky s viac ako troma parametrami,
 • stránky, ktoré vyžadujú na sprístupnenie vyplnenie formulárov,
 • časté zmeny URL adries, duplicitné URL adresy,
 • validnosť HTML kódu a veľkosť webovej stránky.

K pozitívnym faktorom mimo stránky patrilo:

 • PageRank,
 • počet prichádzajúcich spojení na stránku,
 • počet prichádzajúcich spojení zo stránok s vyšším PageRankom,
 • text v spojení kotvy prichádzajúcej na stránku,
 • mapa sídla,
 • stránka je registrovaná v adresároch internetu,
 • registrácia domény.

K negatívnym faktorom mimo stránky patrili:

 • Mnohé z negatívnych faktorov sa považujú za techniky spamu (kupovanie spojení, umelé zvyšovanie návštevnosti, cloaking,  kradnutie obsahu webového sídla (domain hijacking), a pod.).
 • Za negatívny faktor sa berie ak na stránku nevedú žiadne spojenia, nespoľahlivosť servera.
 • Za negatívne faktory ste penalizovaní a vylúčený z indexu vyhľadávača.

Ako vidieť z prehľadu jednotlivých faktorov, ide o komplexnú problematiku, ktorá sa navyše časom mení. V súčasnosti sa do popredia stále viac dostávajú sociálne siete, na čo sme už poukazovali vo viacerých príspevkoch. V rámci portálu MOZ je k dispozícii sekcia Search Engine Ranking Factors, kde sa každé dva roky uskutočňuje seriózny výskum na základe analýzy názorov expertov, ktoré faktory boli v danom období najdôležitejšie. V súčasnosti sú k dispozícii štyri obsiahle výskumy:

Search Engine Ranking Factors 2015
2013 Search Engine Factors
2011 Search Engine Factors
2009 Search Engine Factors

Ak si pozrieme bližšie jednotlivé faktory vidíme, že zatiaľ čo v roku 2009 mali ešte pomerne veľmi vysokú váhu kľúčové slová v externých spojeniach a v titule dokumentu, v roku 2015 sa už berú do úvahy aj také faktory ako používateľská prívetivosť pre mobilné telefóny a sociálne metriky založené na kvantite a kvalite tweetovaných spojení, zdieľaní na Facebooku, Google +1 a pod.

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávače si právom zasluhuje patričnú pozornosť. V dnešnom čísle sme hovorili o ďalšom probléme, ktorým je sústreďovanie sa na detaily a zabúdanie na celkový rámec. Ako sme naznačili, optimalizácia webových sídiel je komplexný proces a vyžaduje celkový nadhľad a integrovaný komplexný prístup. Už z prehľadu jednotlivých faktorov, ktoré majú vplyv na SEO optimalizáciu vyplýva, že sústreďovanie sa iba na jednotlivé prvky, nevedie k želateľným výsledkom. Problematika sa dynamicky mení a preto je potrebné sledovať jednotlivé trendy a výskumy v danej oblasti. Jedno je isté, to čo platí v oblasti SEO optimalizácie dnes, určite už nebude platiť o niekoľko rokov.


Literatúra


a) Google Ranking Factors - SEO Checklist. [cit. 2016-09-10]. Dostupné na internete: http://www.vaughns-1-pagers.com/internet/google-ranking-factors.htm#positive-on
b) Makulová, Soňa. 2009. Najdôležitejšie faktory, ktoré vplývajú na umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch. 1. júl 2009 [online], [cit. 2016-09-11].Dostupné na internete https://www.elet.sk/blog/najdolezitejsie-faktory-ktore-vplyvaju-na-umiestnenie-stranky-vo-vyhladavacoch
c) Makulová, Soňa – Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje. Bratislava, ELET 2011. [cit. 2016-09-09]. Dostupné na internete:  http://www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf
d) Search Engine Ranking Factors 2015. Expert Survey and Correlation Data. In MOZ. [online], [cit. 2016-09-09]. Dostupné na internete: https://moz.com/search-ranking-factors

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.