Uvažovanie o SEO optimalizácii webového sídla až po jeho vytvorení. Časť 1. (Najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. december 2015 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V našom elektronickom spravodaji sa už od roku 2006 venujeme tematickému okruhu optimalizácie webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje internetu alebo SEO. V našom prvom článku vo februári 2006 Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO sme hovorili, že v  dobe, keď je na webe niekoľko miliárd webových sídiel a ich počet denne neuveriteľne narastá, je na mieste snaha o zviditeľnenie webového sídla vo vyhľadávačoch. Súvisí to úzko s marketingom prieskumových strojov (Search Engine Marketing - SEM), ktorý sa skladá z dvoch častí:

 1. Z platenej, kedy platíte rovno vyhľadávaču za tzv. platené umiestnenie za určité kľúčové slovo (skupinu slov, frázu).
 2. Z optimalizácie samotného webového sídla pre vyhľadávače tak, aby získal čo najvyššie umiestnenie a tým sa aj zároveň zvýšila jeho návštevnosť.

Aj keď od uverejnenia článku ubehlo viac ako 9 rokov, mnohé zásady SEO ostávajú stále v platnosti. V dnešnom článku si povieme, aké najčastejšie chyby robíme stále pri SEO optimalizácii webových sídiel.

Čo je to optimalizácia webového sídla pre vyhľadávače

V odbornej literatúre sa stretávame s viacerými prístupmi k SEO. Podľa nášho názoru sa nedá SEO chápať iba v úzkom poňatí, ale SEO chápeme ako vedu a umenie zároveň, ktorej cieľom je získať vyššie umiestnenie pre definované kľúčové slová a frázy. Zdôrazňujeme predovšetkým etické princípy SEO optimalizácie, ktoré zdôrazňujú budovanie kvalitného obsahu a dodržiavanie štandardov W3C a zásad informačnej architektúry.

Optimalizácia web stránok pre vyhľadávače pozostáva z viacerých pilierov:

 • systematické budovanie hodnotného obsahu,
 • zabezpečenie bezproblémovej prístupnosti obsahu,
 • štruktúrovanie a riadenie obsahu podľa jednotlivých pilierov informačnej architektúry (metadáta, navigácia, klasifikácia, vyhľadávanie a grafický dizajn),
 • dôsledné dodržiavanie webových štandardov.

Vyššie umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch zvýši jej návštevnosť a tým sa v konečnom dôsledku zvýši predaj produktov a služieb na stránke. V súčasnosti sa stretávame s mnohými chybami pri optimalizácii webových sídiel. Vychádzame z článku Jamieho Tolentina 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them) (2014). K najčastejším 13 chybám pri SEO optimalizácii webových sídiel patria:

 1. mýlenie si PPC (Pay Per Click) so SEO,
 2. očakávanie, že SEO sa okamžite prejaví aj na nových sídlach,
 3. uprednostňovanie lacných SEO služieb využívajúcich zakázané techniky,
 4. uvažovanie o SEO optimalizácii webového sídla až po jeho vytvorení,
 5. nevytvorenie rozpočtu pre aktivity SEO,
 6. ignorovanie fázy brainstormingu kľúčových slov,
 7. zabúdanie na adresovanie duplikovaného obsahu na sídle,
 8. na webovom sídle je príliš veľa dokumentov vo formáte PDF bez optimalizácie,
 9. veľa obsahu vo formáte flash,
 10. ignorovanie sociálnych prvkov,
 11. zanedbanie obsahu,
 12. nepoužívanie správneho príkazu redirect,
 13. sústreďovanie sa na detaily a zabúdanie na celkový rámec.

V minulom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Uprednostňovanie lacných SEO služieb využívajúcich zakázané techniky hovorili o zakázaných technikách SEO optimalizácie webových sídiel. Využívanie týchto techník v súčasnosti prieskumové stroje rozpoznajú a webové sídla, ktoré takéto techniky využívajú bývajú penalizované a strácajú popredné pozície v umiestneniach. Dnes sa budeme zaoberať ďalšou chybou, ktorá spočíva v tom, že sa o SEO optimalizácii webového sídla uvažuje až po jeho vytvorení.

Uvažovanie o SEO optimalizácii webového sídla až po jeho vytvorení

Veľmi častou chybou projektantov webového sídla je, že o SEO optimalizácii sa uvažuje často až po jeho vytvorení. O postupe pri optimalizácii webových sídiel sme písali v publikácii Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje (Makulová – Hrčková 2011, s. 109 - 135). Už dávno neplatí, že SEO optimalizácia spočíva iba v budovaní spojení a používaní správnych kľúčových slov.

Postup optimalizácie spočíva v dodržaní nasledovných krokov:

 1. Plánovanie projektu
 2. Návrh informačnej architektúry
 3. Tvorba obsahu: SEO copywriting
 4. Grafický dizajn: prispôsobenie potrebám obsahu
 5. Technická realizácia
 6. Prevádzka

Projekt webového sídla je potrebné na začiatku starostlivo pripraviť a naplánovať. Projekt SEO optimalizácie začíname analýzou súčasného stavu sídla, stavu konkurencie a potrieb potenciálnych zákazníkov. Na začiatku optimalizácie si stanovíme ciele, ktoré ňou chceme dosiahnuť (napríklad o koľko plánujeme zvýšiť návštevnosť stránky alebo tržby).

Analýza súčasného stavu už vytvoreného webového sídla a jeho chýb sa nazýva aj SEO audit. Takýmto auditom zistíme, aké pravidlá, odporúčania a štandardy porušuje daná stránka a navrhneme spôsob nápravy. Pri plánovaní projektu si musíme určiť, ktoré konkurenčné sídla budeme sledovať a určíme ich silné a slabé stránky. Našou snahou je získať čo najvyššie umiestnenie vo vyhľadávačoch, ideálne je na prvej strane vo výsledkoch vyhľadávania. Potreby zákazníkov zistíme analýzou používaných kľúčových slov. Dôležité je sledovať, na ktorom mieste sa umiestňuje naša stránka pred optimalizáciou, aby sme mohli sledovať jej zlepšenie pri optimalizácii. Potreby zákazníkov získame analýzou kľúčových slov. Analýza kľúčových slov je veľmi dôležitou časťou pri SEO optimalizácii a mali by sme jej venovať náležitú pozornosť.

Pri výbere kľúčových slov hľadáme odpovede na nasledovný okruh otázok:

 • aké sú ciele sídla (informovať, vychovávať, presviedčať, propagovať, predávať a pod.),
 • kto bude cieľovou skupinou (zamestnanci, náhodní používatelia, aké vekové skupiny, vzdelanostné a pod.),
 • aký bude obsah webového sídla (ktoré materiály sú k dispozícii, aké databázy, ktoré užitočné a relevantné zdroje na internete a pod.).

Po nájdení odpovedí na tento okruh otázok pristúpime k výberu vhodných kľúčových slov. V prvom rade by sme si mali vytvoriť zoznam 15 až 30 potenciálnych kľúčových slov, ktoré najviac vystihujú jeho zameranie. Využijeme pri tom brainstorming a uskutočníme výskum. Spýtame sa používateľov internetu, pozrieme si konkurenciu. Pri výbere kľúčových slov nezabúdame na:

 • viacslovné výrazy (nerezové krby, záhradné krby),
 • varianty bez diakritiky,
 • synonymné výrazy (krby, kozuby),
 • hovorové výrazy,
 • skratky,
 • preklepy a pod.

Pri výbere kľúčových slov postupujeme od všeobecnejších kľúčových slov ku konkrétnejším. V prvom rade si treba premyslieť a zistiť, aké kľúčové slová by mohli používatelia vyhľadávať v súvislosti s našou stránkou. Následne je dobré si vytvoriť ich zoznam vrátane synonymných termínov. Pri hľadaní vhodných termínov môžeme využiť mnohé z dostupných nástrojov, napríklad aj nástroj na hľadanie kombinácií systému ETARGET.

Na nasledujúcom obrázku vidíme, aké kombinácie sa v systéme využívajú a koľko inzerentov je na kľúčové slovo detox.

Obr. Využitie nástroja ETARGET na možné kombinácie kľúčových slov

Obr. Využitie nástroja ETARGET na možné kombinácie kľúčových slov

K významný nástrojom patrí samozrejme aj Google Adwords. Na nasledujúcom obrázku vidíme využitie služby a návrh kombinácií pri kľúčovom slove detoxikácia.

Obr. Využitie služby Google Adwords pri plánovaní kľúčových slov

Obr. Využitie služby Google Adwords pri plánovaní kľúčových slov

Vždy môžeme nájsť kľúčové slová, ktoré predstavujú rozumný kompromis medzi konkurenčnosťou a hľadanosťou. Tak napríklad namiesto kľúčového slova „dovolenka“ sa môžeme napríklad sústrediť na kľúčové slovo „dovolenka v Chorvátsku“.

Dôležitosť odkazov na webovom sídle

Robot prieskumového stroja sa po webe pohybuje pomocou odkazov. Čím viac odkazov na sídlo smeruje, tým stránku považuje za kvalitnejšiu.

Záleží samozrejme i na kvalite. Množstvo odkazov aj miesto odkazovania na naše sídlo zistíme tak, že zadáme URL adresu do jedného z nástrojov pre sledovanie odkazov. Veľmi pekne je systém na sledovanie  spätných odkazov spracovaný v článku Ako sledovať spätné odkazy (VOJT 2015). Z hľadiska kredibility aj nájditeľnosti jednotlivých stránok sídla je dôležité, aby obsahovalo funkčné spojenia. Tento fakt dosiahneme pravidelnou kontrolou sídla napríklad pomocou nástroja W3C Link Checker, ktorý tiež ukáže, či sú kotvy odkazov správne napísané. Z domovskej stránky by podľa správnosti mali odkazy viesť na všetky stránky sídla, čo býva v prípade väčších sídiel zabezpečené mapou sídla.

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávače si právom zasluhuje patričnú pozornosť. V dnešnom čísle sme hovorili o tom, že veľmi častou chybou je, že sa o SEO optimalizácii sídla uvažuje až po jeho vytvorení. V prvej časti článku sme sa venovali základným krokom, ktoré by mali byť súčasťou pri plánovaní webového sídla. Ide predovšetkým o výber správnych kľúčových slov a sledovanie spätných spojení. O ďalších krokoch, ku ktorým patrí tvorba informačnej architektúry webového sídla, tvorba obsahu a grafického dizajnu budeme hovoriť v budúcom čísle elektronického spravodaja. 


Literatúra


a) Makulová, Soňa. 2013. Zakázané techniky SEO optimalizácie webových sídiel. In ELET newsletter. 1. august 2013 [online], [cit. 2015-10-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=zakazane-techniky-seo-optimalizacie-webovych-sidiel
b) Makulová, Soňa – Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje. Bratislava, ELET 2011. [cit. 2015-10-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf
c) 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them). In TNW News. 3 December, 2014. [online], [cit. 2015-08-09]. Dostupné na internete: http://thenextweb.com/socialmedia/2014/12/03/13-seo-mistakes-easy-make-correct/
d) Vojt, Lukáš. 2015. Ako sledovať spätné odkazy. In Lucas 03. May 26 2015. [online], [cit. 2015-10-09]. Dostupné na internete: http://www.lucas03.com/ako-sledovat-spatne-odkazy/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.