Zanedbanie obsahu (Najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. august 2016 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V našom elektronickom spravodaji sa už od roku 2006 venujeme tematickému okruhu optimalizácie webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje internetu alebo SEO. V našom prvom článku vo februári 2006 Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO sme hovorili, že v dobe, keď je na webe niekoľko miliárd webových sídiel a ich počet denne neuveriteľne narastá, je na mieste snaha o zviditeľnenie webového sídla vo vyhľadávačoch.

Vyššie umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch zvýši jej návštevnosť a tým sa v konečnom dôsledku zvýši predaj produktov a služieb na stránke. V súčasnosti sa stretávame s mnohými chybami pri optimalizácii webových sídiel. Vychádzame z článku Jamieho Tolentina 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them) (2014). K najčastejším 13 chybám pri SEO optimalizácii webových sídiel patria:

 1. mýlenie si PPC (Pay Per Click) so SEO,
 2. očakávanie, že SEO sa okamžite prejaví aj na nových sídlach,
 3. uprednostňovanie lacných SEO služieb využívajúcich zakázané techniky,
 4. uvažovanie o SEO optimalizácii webového sídla až po jeho vytvorení,
 5. nevytvorenie rozpočtu pre aktivity SEO,
 6. ignorovanie fázy brainstormingu kľúčových slov,
 7. zabúdanie na adresovanie duplikovaného obsahu na sídle,
 8. na webovom sídle je príliš veľa dokumentov vo formáte PDF bez optimalizácie,
 9. veľa obsahu vo formáte flash,
 10. ignorovanie sociálnych prvkov,
 11. zanedbanie obsahu,
 12. nepoužívanie správneho príkazu redirect,
 13. sústreďovanie sa na detaily a zabúdanie na celkový rámec.

V minulom čísle elektronického spravodaja sme v článku Ignorovanie sociálnych prvkov (najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel) hovorili o dôležitosti sociálnych faktorov pri SEO optimalizácii webového sídla. Zatiaľ čo niektorí zástupcovia Google hovoria,  že sociálne signály majú iba malý vplyv, rôzne štúdie ukázali opak. V skutočnosti, z top 10 metrík, ktoré majú pravdepodobne najväčšiu váhu v Google algoritme, na 9. mieste sú sociálne signály. To znamená, že potrebujete mať silné sociálne postavenie online a využívať Google +1, Facebook, Youtube a ďalšie sociálne siete ako súčasť marketingovej stratégie.

V dnešnom čísle sa budeme venovať ďalšiemu problému, ktorým je zanedbanie obsahu na webovom sídle.

Zanedbanie obsahu na webovom sídle

Internet je demokratický, umožňuje slobodu publikovania. Prakticky od jeho vzniku sme svedkami jeho enormného nárastu a preto vyhľadávacie nástroje neustále zdokonaľujú svoje algoritmy tak, aby vo výsledkoch vyhľadávania sa na popredných miestach boli stránky s kvalitným obsahom a vysokou kredibilitou. Nie je to vždy jednoduché a preto Google v roku 2011 predstavil nový algoritmus Panda Update. Tento vychádzal zo sofistikovaného algoritmu na základe umelej inteligencie. Odborníci testovali tisícky sídiel na základe ich kvality, dizajnu, kredibility, rýchlosti a mnohých ďalších kritérií. Algoritmus dostal meno podľa inžiniera Navneeta Pandu, ktorý hľadal podobnosti medzi webovými sídlami s nízkou a vysokou kvalitou. Podrobne sme o Panda Update písali v článku Panda Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011 (Makulová 2012).

Odborníci vysvetľujú dôvody, ktoré viedli k Panda Update nasledovne:

 • Medzi rokom 1995 a 2011 vzrástol počet registrovaných domén z 15 tisíc na 350 miliónov.
 • V roku 2009 bol priemerný mesačný prírastok nových URL adries 3,7 milióna a v roku 2011 už 4,5 milióna.

Čiže internet bol už v roku 2011 doslova prehltený novými webovými sídlami s pomerne nízkou kvalitou a bolo jasné, že je potrebné daný problém riešiť. Panda Update nepredstavoval úplne nový algoritmus, ale iba faktor, ktorý mal vplyv na radenie záznamov a bol pridaný k existujúcemu algoritmu. Išlo vlastne o filter, ktorý detekoval webové sídla s nízkou kvalitou.

Panda Update sa zameriaval na filtrovanie webových sídiel pochybnej kvality. Na základe analýzy odbornej literatúry môžeme konštatovať, že najviac boli postihnuté nasledovné typy webových sídiel:

 • komerčné webové sídla s nízkou kvalitou produktových stránok,
 • webové sídla navrhnuté s cieľom predávať reklamu,
 • webové sídla s článkami s nízkou kvalitou často preberaného obsahu,
 • webové sídla porovnávajúce ceny prakticky so žiadnym obsahom,
 • cestovné portály so slabými alebo preberanými recenziami,
 • webové sídla s nízkou mierou použiteľnosti.

Čo treba robiť, aby sme neboli zasiahnutí Panda Update?

Panda Update

Ako naznačuje horeuvedený obrázok, prioritou Panda Update je uprednostniť kvalitný obsah a filtrovať obsah pochybnej kvality. Odporúča sa dodržiavať nasledovné zásady:

 • Vytvárajte jedinečný a kvalitný obsah s pridanou hodnotou. Hovoria o tom aj smernice Google týkajúce sa obsahu a dizajnu stránky.  Odporúča sa vytvoriť webové sídlo s užitočnými a informačne bohatými informáciami. Informačne bohatá stránka znamená, že na stránke nájdeme originálne informácie, ktoré sa nenachádzajú na ďalších stránkach. Podrobne sme o uvedenej smernici hovorili v článku Zlepšite nájditeľnosť Vašej stránky vo vyhľadávačoch kvalitným obsahom (Makulová 2007).
 • Stále viac sa berie do úvahy, ako sa používatelia správajú na stránke. Treba využiť dostupné analytické nástroje webu na analýzu ich správania (Google Analytics) a návštevnosť podporiť aj marketingom na sociálnych médiách.

Najdôležitejší je stále kvalitný obsah. Pri tvorbe kvalitného obsahu by sme sa mali zamyslieť nad odpoveďou na nasledovné otázky:

 • Vytvorili ste sami webové sídlo alebo ste prebrali obsah z iných webových sídiel? Vytvoriť stránku ale neznamená skopírovať obsah z iných webov. Skopírovanie obsahu z iných webov s vysokým Page Rankom predstavuje spam a je viac menej isté, že Google stránku penalizuje a vylúči ju zo svojho indexu.
 • Sú informácie alebo služba, ktorú poskytujete aj na iných webových sídlach? Často sa stáva, že informácie sa nachádzajú aj na iných webových sídlach, čiže je tu konkurencia. Preto je dôležité, aby stránka bola informačne bohatá, mala vysokú návštevnosť a obsahovala kľúčové slová, ktoré používajú používatelia. V tom prípade bude mať stránka vysoké umiestnenie pre dané kľúčové slová.
 • Je stránka užitočná? Predstavuje pridanú hodnotu pre používateľa? Stále zdôrazňujeme, že používatelia internetu prichádzajú na webové sídlo s cieľom nájsť nové informácie. Na stránke, kde sa nič nemení, informácie sú zastaralé  je aj nízka návštevnosť. Dnes existujú nástroje, kde môžeme veľmi jednoducho zistiť a analyzovať správanie sa používateľov pri návšteve webového sídla (vzrastajúci počet návštevníkov, kľúčové slová prostredníctvom ktorých nájdu používatelia stránku, čas, ktorý strávia na stránke a pod.).

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávače si právom zasluhuje patričnú pozornosť. V dnešnom čísle sme hovorili o dôležitosti obsahu na webovom sídle. Vzhľadom na enormný nárast webových sídiel s nízkou a pochybnou kvalitou venujú vyhľadávače stále viac pozornosti v rámci svojich algoritmov na detekovanie takýchto sídiel a v extrémnych prípadoch takéto stránky doslova vylúčia zo svojho indexu. Jedným z riešení je aj algoritmu Panda Update. Kvalitný obsah s vysokou kredibilitou je najdôležitejším komponentom na webovom sídle a mali by sme mu venovať náležitú pozornosť.


Literatúra


a) Makulová, Soňa. 2012. Panda Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011. In ELET Newsletter. 1. júl 2012 [online], [cit. 2016-07-11].Dostupné na internete https://www.elet.sk/blog/panda-update-ako-jeden-z-klucovych-faktorov-seo-optimalizacie-za-rok-2011
b) Makulová, Soňa – Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje. Bratislava, ELET 2011. [cit. 2016-07-09]. Dostupné na internete:  http://www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf
c) Search Engine Ranking Factors 2015. Expert Survey and Correlation Data. In MOZ. [online], [cit. 2016-07-09]. Dostupné na internete: https://moz.com/search-ranking-factors
d) 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them). In TNW News. 3 December, 2014. [online], [cit. 2016-07-09]. Dostupné na internete:  http://thenextweb.com/socialmedia/2014/12/03/13-seo-mistakes-easy-make-correct/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.