Zvýraznite silné stránky a úspechy univerzity (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. február 2015 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší význam informačná architektúra, ktorá ako komplexná vedecká disciplína sa zaoberá okrem iného aj organizáciou informácií v digitálnom priestore tak, aby ľudia dokázali nájsť informácie. V prípade webových sídiel platí, informáciu, ktorú nikto nenájde ani nikto neprečíta. Webové sídla univerzít predstavujú špeciálnu kategóriu, pretože väčšina študentov sa na ne obracia ako na významný zdroj informácií. Efektívne webové sídla zvýšia návštevnosť, vo významnej miere prispievajú k zvýšeniu kredibility a zlepšeniu vnímania značky, zlepšia spokojnosť používateľov a čo je najdôležitejšie, znamenajú významnú úsporu času a peňazí.

Smernice na budovanie univerzitných webových sídiel

Býva zvykom, že pre špecifické webové sídla sa publikujú smernice, ktoré vychádzajú z používateľských výskumov a rešpektujú zásady informačnej architektúry. Preto treba privítať smernice týkajúce sa webových sídiel univerzít, ktoré publikovala Katie Sherwin v januári 2014 v štúdii University Websites: Top 10 Design Guidelines. Smernice vychádzali z používateľského testovania budúcich študentov a ich rodičov. Používatelia mali možnosť výberu z predom definovaných univerzít alebo si zvoliť podľa vlastného výberu. Výsledky používateľského testovania vyústili do nasledovných 10 smerníc na budovanie univerzitných webových sídiel. V januárovom čísle sme sa zaoberali smernicou, ktorá hovorí, že časť sekcie „O nás“ by mala mať vysokú informačnú a výpovednú hodnotu. V dnešnom čísle sa budeme venovať ďalšej smernici, ktorá hovorí, že pri tvorbe webového sídla by sme mali zvýrazniť silné stránky a úspechy univerzity.

 1. Jasne identifikujte Vašu univerzitu na každej strane webového sídla.
 2. Používajte obrázky, ktoré reflektujú priority a hodnoty univerzity.
 3. Časť sekcie „O nás“ by mala mať vysokú výpovednú a informačnú hodnotu.
 4. Zvýraznite Vaše silné stránky a úspechy.
 5. Používatelia by mali mať jednoduchý prístup k všetkých študijným odborom a programom.
 6. Poskytnite informácie o možnostiach zamestnania po skončení univerzity a prelinkujte to na sekciu absolventov univerzity.
 7. Jasne vyznačte uzávierku prihlášok a umožnite popis prihlásenia sa na univerzitu krok po kroku.
 8. Sledujte, kadiaľ prechádza každá skupina používateľov po webovom sídle.
 9. Webové sídlo by malo zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov.
 10. Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach.

Zvýraznite Vaše silné stránky a úspechy

Je úplne prirodzené, že záujemcovia o štúdium pri návšteve webového sídla sa v prvom rade dívajú na to, v čom je univerzita výnimočná a špecifická. Preto by na stránke mali byť uvedené ocenenia, rankingy v rámci jednotlivých univerzít, všetko to, čím sa univerzita môže “popýšiť“ a odlíšiť od ostatných univerzít. Najlepšie je, keď je to súčasť sekcie O nás. Na nasledujúcom obrázku vidíme časť uvedenej sekcie najstaršej univerzity na Slovensku Univerzity Komenského. Podľa nášho názoru je na úvodnej stránke sekcie slabo zvýraznené výnimočné postavenie univerzity. Lepšie je to už v časti Medzinárodné vzťahy, kde sú zdôraznené medzinárodné kontakty, programy a ocenenia.

Obr. Sekcia O Univerzite Univerzity Komenského nedostatočne zvýrazňuje jej silné stránky

Obr. Sekcia O Univerzite Univerzity Komenského nedostatočne zvýrazňuje jej silné stránky

Obr. V časti Medzinárodné vzťahy sú už lepšie zvýraznené jej silné stránky, napriek tomu chýbajú čísla a grafy

Obr. V časti Medzinárodné vzťahy sú už lepšie zvýraznené jej silné stránky, napriek tomu chýbajú čísla a grafy

Na webových sídlach univerzít je vidieť, že nevenujú dostatočnú pozornosť, akým spôsobom používatelia čítajú webové stránky. Pritom vo svete existuje množstvo výskumov, ktoré sa venujú faktorom, ktoré robia stránku atraktívnou. Podnetným je článok Jacoba Nielsena Interesting Facts Make Web Pages Compelling (2013). V jeho výskume týkajúcom sa času strávenom na stránke zistil, že používatelia v priemere prečítajú iba 28% slov na stránke (Jacob Nielsen 2008). Je to dané tým, že obsah ich väčšinou nezaujme a používatelia elektronických médií väčšinou text iba skenujú a nečítajú ho riadok po riadku. Výskumy pritom ukazujú, že používatelia hľadajú fakty, čísla, grafy, všetko v prehľadnej forme. Predovšetkým by sme sa mali snažiť, aby naše webové sídlo malo vysoký punc kredibility. Hovorili sme o tom už v článku Ako by sme mali postupovať, aby naše webové sídla mali vysoký punc kredibility? (Makulová 2006). Kredibilita alebo dôveryhodnosť je subjektívne vnímaná kvalita z hľadiska používateľa webového sídla. Tento predovšetkým hodnotí webové sídla z hľadiska spoľahlivosti informácií na ňom uvedených a odbornosti.

Pri zisťovaní kredibility by nás mali zaujímať predovšetkým nasledovné údaje:

 • Koľko ľudí navštívilo naše webové sídlo a koľko času na ňom strávili?
 • Koľko ľudí vyplnilo formuláre na stránke, prípadne sa prihlásili na odoberanie elektronického spravodaja?
 • Aký je pomer jedinečných návštevníkom k pravidelným?
 • Koľko ľudí odišlo hneď po pozretí si úvodnej stránky?
 • Aké boli cesty používateľov po webovom sídle?
 • Ktoré stránky boli na webovom sídle najpopulárnejšie?
 • Ktoré stránky nezaznamenali žiaden prístup?
 • Odkiaľ prichádzajú návštevníci na našu stránku?

Dnes už existujú mnohé analytické nástroje (napríklad Google Analytics), ktoré umožňujú získať komplexný prehľad o správaní návštevníkov webového sídla a na základe toho aj zlepšovať jeho obsah.

Vynikajúcim príkladom môže byť webové sídlo Stanfordskej univerzity, kde už z úvodnej stránky je vidieť, že záujemcom ponúka špičkové interdisciplinárne štúdium.

Obr. Webové sídlo Stanfordskej univerzity už z úvodnej stránky presviedča o svojej výnimočnosti

Obr. Webové sídlo Stanfordskej univerzity už z úvodnej stránky presviedča o svojej výnimočnosti

Záver

K veľmi dôležitej smernici pri budovaní webových sídiel patrí, aby na webovom sídle boli zvýraznené špecifické stránky a výnimočnosť univerzity. Pri analýze webových sídiel našich univerzít sme zistili, že sa nedostatočne využívajú analytické nástroje a výskumy, ako používatelia hľadajú informácie na webovom sídle. Už na prvej stránke webového sídla by mali byť zvýraznené silné stránky a úspechy univerzity.


Literatúra


a) FOGG, B.J. 2002. Stanford Guidelines for Web Credibility. A Research Summary from the Stanford Persuasive Technology Lab. Stanford University. [cit. 20015-01-09]. Dostupné na internete: http://www.webcredibility.org/guidelines.
b) Makulová, Soňa. 2006. Ako by sme mali postupovať, aby naše webové sídla mali vysoký punc kredibility?. In ELET newsletter. 2. október 2006 [online], [cit. 2015-01-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?kredibilita-webovych-sidiel&sprava=ako-by-sme-mali-postupovat-aby-nase-webove-sidla-mali-vysoky-punc-kredibility 
c) Nielsen, Jakob. 2013. Interesting Facts Make Web Pages Compelling. In NN/g Nielsen Norman Group June 9, 2013 [online ], [cit. 2015–01–06]. Dostupné na internete http://www.nngroup.com/articles/write-interesting-facts/ 
d) Sherwin, Katie. 2014. University websites: Top 10 Design Guidelines. In NN/g Nielsen Norman Group. January 19, 2014. [online], [cit. 2015-01-09]. Dostupné na internete:  http://www.nngroup.com/articles/university-sites/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.