Ako by sme mali postupovať, aby naše webové sídla mali vysoký punc kredibility?

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 2. október 2006 v kategórii Kredibilita webových sídiel

Úvod

V minulom článku Kredibilita webového sídla ako jeden z dôležitých aspektov jeho úspešnosti sme zdôraznili, že v poslednej dobe stále viac používateľov internetu nedôveruje jeho obsahu. Sú presvedčení o tom, že na mnohých sídlach nie sú dôveryhodné informácie, ale predovšetkým informácie so snahou získať väčšie tržby z predaja produktov a služieb. Ukazuje sa, že úspešná webová stránka musí spĺňať štyri základné atribúty
 • nájditeľnosť,
 • kredibilitu alebo dôveryhodnosť, 
 • použiteľnosť, 
 • prístupnosť.

V predchádzajúcich článkoch sme venovali pomerne veľkú pozornosť nájditeľnosti webových sídiel, ktorá predovšetkým súvisí s optimalizáciou webových sídiel pre vyhľadávače. Išlo predovšetkým o články:

V dnešnom článku si povieme, ako by sme mali postupovať, aby naše webové sídla mali vysoký punc kredibility?

Ako zistíme, či má naša stránka vysokú kredibilitu?

Kredibilitu sme si definovali ako dôveryhodnosť. Tak ako možno povedať, že dôveryhodný človek je spoľahlivý človek, tak isto aj vierohodná informácia je spoľahlivá informácia.

Kredibilita alebo dôveryhodnosť je subjektívne vnímaná kvalita z hľadiska používateľa webového sídla. Tento predovšetkým hodnotí webové sídla z hľadiska spoľahlivosti informácií na ňom uvedených a odbornosti. Vysoko hodnotené vierohodné webové sídla sa vyznačujú predovšetkým vysokou úrovňou spoľahlivosti a odbornej znalosti.

Z hľadiska vlastníka webového sídla je veľmi dôležité, aby mala stránka vysoký punc kredibility. Potom sa používatelia neboja na stránke uviesť svoje osobné údaje, nakupovať online, zúčastniť sa prieskumov, kliknúť na reklamu, stiahnuť si softvér, odporučiť stránku svojim priateľom a často sa na stránku vracať.

Pri zisťovaní kredibility by nás mali zaujímať predovšetkým nasledovné údaje:
 • Koľko ľudí navštívilo naše webové sídlo a koľko času na ňom strávili?
 • Koľko ľudí vyplnilo formuláre na stránke, prípadne sa prihlásili na odoberanie elektronického spravodaja? 
 • Aký je pomer jedinečných návštevníkom k pravidelným? 
 • Koľko ľudí odišlo hneď po pozretí si úvodnej stránky? 
 • Aké boli cesty používateľov po webovom sídle? 
 • Ktoré stránky boli na webovom sídle najpopulárnejšie? 
 • Ktoré stránky nezaznamenali žiaden prístup?
 • Odkiaľ prichádzajú návštevníci na našu stránku?

Tieto a mnohé ďalšie štatistiky získame, ak sa zaregistrujeme v systéme monitoringu slovenského internetu NAJ.sk. Systém umožní získať množstvo zaujímavých štatistík, ako napríklad, čo najviac zaujíma návštevníkov Vášho webu, odkiaľ prichádzajú a ako sa na webe správajú.

Z hľadiska nájditeľnosti sú k dispozícii informácie umožňujúce zistiť úspešnosť internetového marketingu a porovnať si návštevnosť s návštevnosťou konkurencie v prehľadných rebríčkoch. Nemenej dôležité sú aj údaje pre ďalšiu SEO optimalizáciu. Pri dizajne webového sídla treba vychádzať z technického vybavenia a zobrazovacích možností webového sídla.

O možnostiach systému NAJ.sk sa môžete sami presvedčiť. K dispozícii je ukážková verzia pre stránku virtuálnych pohľadníc POHLADNICE.sk. Pozrieť si môžete napr. Tarif Platinum s praktickou ukážkou jednotlivých funkcií.

Pre Tarif Platinum sú k dipozícii aj mesačné PDF reporty s množstvom zaujímavých informácií. Na obr. č. 1 vidíte ukážku PDF reportu aj s informáciami umožňujúcimi porovnať trend nárastu návštevnosti stránky.

Ukážka PDF reportu pre POHLADNICE.sk

Obr. 1 Ukážka PDF reportu pre POHLADNICE.sk

Smernice pre kredibilitu webového sídla

Zaujímavý, dlhodobý výskum zaoberajúci sa kredibilitou webových sídiel, porovnaním hodnotenia kredibility sídiel bežnými používateľmi a expertami ako aj pre rôzne typy sídiel sa uskutočnil na Stanford University v rámci Stanford Persuasive Technology Lab (http://captology.stanford.edu).

B. J. Fogg spolu s jeho výskumným tímom zostavil na základe tri roky trvajúceho výskumu zahŕňajúceho vyše 4500 respondentov tzv. Stanford Guidelines for Web Credibility, ktoré predstavujú výbornú metodickú pomôcku pri zvyšovaní kredibility webového sídla. (Fogg, 2002). Stručne by sme mohli ich obsah charakterizovať nasledovne: 

 1. Zabezpečte, aby sa presnosť informácií na vašom webovom sídle dala jednoducho overiť (citácie, uvedenie zdroja a pod.). 
 2. Dokážte, že za vaším webovým sídlom stojí skutočná organizácia (uvedenie kontaktov, fotografie, členstvo vo významných organizáciách a pod.). 
 3. Poukážte na odbornosť vo vašej organizácii, v obsahu a službách ktoré poskytujete (uveďte významných klientov, riešené projekty, ocenenia a pod.). 
 4. Dokážte, že za vaším sídlom stoja čestní a dôveryhodní ľudia (uveďte CV Vašich expertov, ich prednáškovú, publikačnú činnosť a vedeckovýskumnú činnosť). 
 5. Zabezpečte, aby sa s Vami dalo jednoducho skontaktovať (uveďte telefón, fax, mail, fyzickú adresu s mapkou a pod.). 
 6. Vaše sídlo by malo byť navrhnuté profesionálne a zároveň účelne (používatelia dávajú veľký dôraz na vizuálny dizajn, ale aj konzistentnosť navigácie, použitie typografie, farieb a pod.). 
 7. Zabezpečte, aby sa sídlo dalo jednoducho používať a zároveň bolo užitočné (pri návrhu treba vychádzať z prieskumu skutočných a potenciálnych používateľov sídla, ich požiadaviek a potrieb). Sídlo treba testovať na používateľskú prívetivosť. 
 8. Často aktualizujte obsah svojho webového sídla (prinajmenšom ukážte, že bolo v poslednom čase kontrolované). 
 9. Snažte sa obmedziť promočný obsah (v prípade reklám jasne odlíšte sponzorstvo od vlastného obsahu, vyhýbajte sa automaticky otvárajúcim sa oknám na stránke, pri ponukách používajte jasný a stručný štýl, nezavádzajte). 
 10. Vyhýbajte sa chybám akéhokoľvek typu, aj napriek ich zdanlivej zanedbateľnosti (typografické chyby, mŕtve spojenia, štylistické chyby a pod.).

Záver

Ak sa budeme pridŕžať horeuvedených odporúčaní, môžeme významne zvýšiť kredibilitu webového sídla. Horeuvedené odporúčania sú podporené serióznym výskumom, pričom je zdôraznené, že kritériá kredibity stránky sú rozdielne v závislosti od typu používateľov (bežný používateľ verzus expert) a typov webového sídla (obchodné sídla, finančné portály, lekárske sídla a pod.). Budeme sa im venovať v ďalších článkoch.

Literatúra
a) FOGG, B. J., et al. 2001. What makes websites credible? : A Report on a Large Quantitative Study [online]. [cit. 2006-10-01]. Dostupné na internete:
http://captology.stanford.edu/pdf/p61-fogg.pdf.
b) FOGG, B.J. 2002. Stanford Guidelines for Web Credibility. A Research Summary from the Stanford Persuasive Technology Lab. Stanford University. [cit. 2006-10-01]. Dostupné na internete: http://www.webcredibility.org/guidelines.
c) MAKULOVÁ, S. 2005. Informačná architektúra ako metodológia pre návrh a hodnotenie webových stránok. In INFOS 2005, Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2005 s. 73-82.

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Kredibilita webových sídiel

Vplyv symbolov a symptómov na dôveryhodnosť e-obchodu

7. október 2014

Úvod Existuje mnoho štúdií a odporúčaní pre dizajn, ktoré popisujú ako dokáže rozhranie zvyšovať dôveru. Avšak, majú limitované využitie, pretože podnety dôveryhodnosti sa v priebehu času menia podľa odvetvia, technologickej platformy a vzťahujú...

Spôsob tvorby obsahu a jeho kredibilita ako dôležité faktory vplývajúce na hodnotu spojenia na webových sídlach

1. november 2010

Úvod V októbrovom čísle elektronického spravodaja sme v článku Zakázané techniky SEO optimalizácie, za ktoré je webové sídlo penalizované alebo vylúčené z indexu vyhľadávacieho nástroja...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.