Dalšie naše služby

Automatické nástroje na testovanie prístupnosti webových sídiel

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. február 2007 v kategórii Použiteľnosť a prístupnosť

Úvod

V ostatných dvoch číslach sme sa venovali problému prístupnosti webových sídiel. Prístupné stránky sme definovali ako také, ktoré rešpektujú používateľa, jeho technické vybavenie, zdravotné dispozície, vedomosti, skúsenosti a vzdelanie. V článku Je Vaše webové sídlo prístupné pre všetkých používateľov internetu? sme hovorili, ako môžeme zistiť, či webové sídlo spĺňa zásady prístupnosti podľa odporúčaní W3C ako aj podľa Výnosu MDPT SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

V podstate existuje viac možností testovania webového sídla pre prístupnosť.%%%ODSEK%%%
  1. Audit na prístupnosť webového sídla, ktorý vykoná expert na prístupnosť.
  2. Testovanie na prístupnosť samotnými znevýhodnenými používateľmi internetu, ktorí vykonávajú zadané úlohy. Prítomný je aj moderátor, ktorý pripravil scenár. Jeho úlohou je vyhodnotiť úspešnosť ako aj chyby, ktoré sa vyskytli počas testovania webového sídla. 
  3. Automatické testovanie prístupnosti webového sídla, ktoré sa uskutoční prostredníctvom niektorých z dostupných nástrojov.

V minulom príspevku sme si bližšie charakterizovali možnosti, ak audit na prístupnosť webového sídla vykoná expert. Je to výhodné, pretože expert, ktorý analyzuje webové sídlo po zistení chýb navrhne aj odporúčania na ich odstránenie. Audit odborníka je najistejšou variantou vzhľadom na pomerne komplikované zásady prístupnosti.

K výhodám patrí, že sa preveria aj obecnejšie zásady prístupnosti, ktoré nerieši ani metodika WCAG, Blind Friendly Web a tiež známa americká Section 508. Na Slovensku treba vyzdvihnúť aktivity Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska týkajúce sa prístupnosti webu prostredníctvom projektu Blind Friendly Web (ďalej BFW).

V Českej republike sa prístupnosť webových stránok overuje podľa metodiky Best Practice – pravidel pro tvorbu přístupného webu. Táto metodika bola vytvorená špeciálne pre české potreby pre potreby novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačných systémoch verejnej správy, ktorá ukladá všetkým orgánom verejnej správy od 1. 1. 2000 povinnosť udržiavať svoje webové stránky prístupné pre zdravotne postihnutých občanov.

V dnešnom článku si bližšie charakterizujeme možnosti, ktoré nám ponúkajú automatické nástroje na testovanie prístupnosti webového sídla. Princíp automatickej kontroly je jednoduchý. Použijeme niektorý z dostupných validátorov, ktoré preveria stránku oproti vybraným zásadám niektorej z metodík. Automatické nástroje sú väčšinou bezplatné a poskytnú ihneď výsledky analýzy, prípadne upozornia, kde je potrebné vykonať ešte ručnú kontrolu. Mali by ich používať odborníci, ktorí ovládajú anglický jazyk a ovládajú terminológiu. Väčšinou úspešne detekujú použitie alt tagov.

Pred tým, než využijeme niektorý z automatických nástrojov, môžeme vyskúšať prístupnosť stránky prostredníctvom používateľského testu. Veľmi nápomocné sú pomocné toolbary, ktoré sú k dispozícii pre prehliadače MS Internet Explorer (Web Accessibility Toolbar) a pre alternatívny prehliadač Mozilla/Firefox (Web Developer Toolbar). O ich použití budeme hovoriť v nasledujúcom čísle.

Kontrola automatickými nástrojmi

K dispozícii je viacero nástrojov, ktoré existujú buď ako samostatné webové aplikácie alebo si ich môžeme stiahnuť a používať ako samostatný softvér. Niektoré sú bezplatné, za tie sofistikovanejšie musíme zaplatiť. Stručne si charakterizujeme niektoré najznámejšie.

Cynthia Says
Cynthia Says patrí k jedným z najlepších online validátorov prístupnosti webových stránok podľa noriem WCAG 1.0 a Section 508. Podobne ako väčšina nástrojov validuje len jednu stránku v čase. K dispozícii je aj desktop verzia za poplatok.
Ako vidíme na nasledujúcom obrázku, do políčka zadáme URL adresu, ktorú chceme testovať a tiež metodiku a priority, podľa ktorých chceme testovať stránku.

Cynthia says
Obr. Vstupná obrazovka Synthia Says

Cynthia Says
Obr. Ukážka časti správy o chybách ma webovom sídle

Výstup testu má formu prehľadnej tabuľky, kde v pravej časti tabuľky je informácia o tom, či hodnotená stránka v danom bode uspela alebo neuspela. Zároveň je uvedené, v ktorej časti zdrojového kódu je chyba a návod na jej odstránenie.

Wave
Wave je online validátor prístupnosti webových stránok využívajúci predovšetkým grafické rozhranie. Na stránke pomocou textu a ikoniek ukáže mnoho podstatných prvkov prístupnosti. Podobne je možné nastaviť spôsob validácie (WCAG, Section 508) a pod. WebXACT je validačný nástroj prístupnosti obsahu webu v online podobe.

Wave validator
Obr. Správa o kontrole prostredníctvom validátora Wave


Niektoré ďalšie hodnotiace nástroje

Podrobný zoznam hodnotiacich nástrojov nájdeme na stránkach Iniciatívy prístupnosti webu W3C pod názvom Complete List of Web Accessibility Evaluation Tools. Pri popise každého nástroja je uvedený vlastník, stručný popis, metodika hodnotenia, podpora formátov, dátum zverejnenia, či ide o platený softvér alebo je k dispozícii bezplatne a tiež forma reportov. V širokej verejnosti sa dlho používal známy Bobby, ktorý je dnes distribuovaný prostredníctvom spoločnosti Watchfire ako WebXACT. Na stránke je tiež uvedený odporúčaný formulár pre správu o prístupnosti webového sídla.

Záver

Automatické validačné nástroje nedokážu identifikovať všetky bariéry prístupnosti webu a preto je nevyhnutná dodatočná manuálna kontrola. Podobne automatické nástroje nedokážu skontrolovať, či napríklad textové alternatívy k obrázkom obsahujú relevantné informácie. Už sme hovorili, že výsledné reporty bývajú väčšinou rozsiahle a v anglickom jazyku.

Preto je výhodné, ak sa kombinuje automatická kontrola prístupného webu aj s auditom odborníka. Ako uvádza aj Andrea Fojtu (2005, s. 52) neexistuje ani jediná metodológia, ktorá by uspokojivo pokryla všetky dôležité problémy prístupnosti a použiteľnosti webu. Z týchto dôvodov by bolo žiadúce vytvoriť komplexnú metodológiu, ktorú by mohli použiť všetci tvorcovia obsahu webu bez ohľadu na úroveň ich znalostí a skúseností.


Literatúra
a) Best Practice – Pravidlá pro tvorbu přístupného webu. 2004 [online]. Praha : Ministerstvo informatiky, 2004 [cit. 2007-01-06]. Dostupné na internete : 
http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1588
b) Fojtu, A. 2005. Analýza súčasného stavu a perspektívy riešenia v oblasti iniciatívy prístupnosti webových sídiel. [Diplomová práca]. Bratislava : Filozofická faktulta Univerzity Komenského, 2005. 70 s. 
c) Makulová, S. 2006. Problém prístupnosti slovenských webových sídiel. In Newsletter. 14. december 2006 [online], [cit. 2007-01-22]. Dostupné na internete http://www.elet.sk/?pouzitelnost-pristupnost&sprava=problem-pristupnosti-slovenskych-webovych-sidiel 
d) Makulová, S. 2006. Je Vaše webové sídlo prístupné pre všetkých používateľov internetu? In Newsletter. 8. január 2007 [online], [cit. 2007-01-26]. Dostupné na internete http://www.elet.sk/?pouzitelnost-pristupnost&sprava=je-vase-webove-sidlo-pristupne-pre-vsetkych-pouzivatelov-internetu 
e) Špinar, D. 2004. Tvoříme přístupné webové stránky. 1. vyd. Brno : Zoner Press, 2004. 360 s. ISBN 80-86815-11-0. 
f) V Ý N O S Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. [cit. 2007-01-06]. Dostupné na internete: http://www.portal.gov.sk/Portal/sk/Modules/Content/Downloader.axd?filepath=Dokumenty/eGovernment/Vynos_o_standardoch_ISVS.pdf

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Použiteľnosť a prístupnosť

Sledujte, kadiaľ prechádza každá skupina používateľov po webovom sídle (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. jún 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Prístupnosť diskusných fór

16. september 2014

Diskusné fóra sú na webovom sídle miestom pre cennú spätnú väzbu od používateľov, ale aj lepšiu nájditeľnosť. V prípade, že ste sa rozhodli ich na stránku začleniť, je dôležité pamätať aj na zásady ich prístupnosti. Vo všeobecnosti sa pri tomto type sociálneho média otázky...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.