Odporúčania na tvorbu používateľsky prívetivých weblogov

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 2. máj 2007 v kategórii Použiteľnosť a prístupnosť

Úvod

V marcovom a aprílovom čísle elektronického spravodaja sme sa venovali použiteľnosti webových sídiel, pričom použiteľnosť sme vo všeobecnosti definovali ako ľahké používanie systému pre konkrétne účely. V článku Ako by sme mali tvoriť používateľsky prístupné a úspešné stránky sme hovorili o tom, ako by sme mali postupovať, aby mali naše stránky vysokú použiteľnosť a tým aj úspešnosť.

Vychádzali sme z prieskumu používateľov a sústredili sme sa na odstránenie chýb, ktoré im vadia na stránkach. Išlo o mŕtve spojenia a pomaly sa naťahujúce stránky. V dnešnom článku sa zameriame na tvorbu používateľsky prívetivých weblogov.

Čo je weblog

Podľa môjho názoru sa všetci zhodneme na tom, že weblogy spôsobili priam revolúciu v komunikácii informácií. Aj keď sa prvé weblogy objavili už v roku 1994, v tom čase bolo potrebné ešte na ich tvorbu ovládať jazyk html. Skutočný zlom nastal v rokoch 1997 – 1999, kedy blog dostal formu osobného denníka, ktorého súčasťou boli aj spojenia na iné blogy.

Weblog môžeme charakterizovať ako verejne prístupný denník na webe. Blogy sa väčšinou denne aktualizujú prostredníctvom softvéru, ktorý umožňuje ľuďom aj bez technických vedomostí aktualizovať a udržiavať blog. Príspevky sú väčšinou usporiadané chronologicky, pričom najnovšie príspevky sú umiestnené prvé.

V súčasnosti pozorujeme enormný nárast blogov, k najznámejším softvérom na ich tvorbu patrí systém Blogger, prípadne Blog.sk alebo Bloguje.cz. Na Slovensku sa tešia veľkej obľube blogy v rámci portálu denníka SME.

Na rozdiel od iných komerčných blogov blogy.sme.sk dodržiavajú prísnejšie pravidlá. Záujemca sa musí zaregistrovať a vyplniť požadované informácie. Po schválení je blog online až po umiestnení prvého príspevku. Používatelia sa tiež zaväzujú dodržiavať uverejnené pravidlá Kódex blogera

Používateľnosť weblogov a najčastejšie chyby pri ich tvorbe

Ako uvádza Jakob Nielsen v článku Weblog Usability: The Top Ten Design Mistakes, weblogy predstavujú špeciálny žáner webových sídiel, na ktoré sa tiež vzťahujú všeobecné odporúčania platné pre dizajn a použiteľnosť, ale zároveň majú weblogy niektoré jedinečné črty, ktoré môžu spôsobiť problémy s použiteľnosťou.

Blogy sa tešia veľkej obľube vzhľadom na jednoduchosť tvorby bez nutnosti ovládania jazyka html, informačnej architektúry, dizajnu a pod. Sila weblogov spočíva tiež vo využívaní systému odkazov, pričom na najlepšie blogy vedie najviac odkazov. Niektoré weblogy majú vyslovene osobný charakter, sú určené predovšetkým pre rodinu a priateľov a preto nie je veľký problém s použiteľnosťou.

Iné je to v prípade firemných blogov, ktorých cieľom je aj propagácia tovaru a služieb. Jakob Nielsen uvádza nasledovné odporúčania v prípade firemných blogov.).

1. V rámci blogu by mal byť uvedený životopis autora
V článku Kredibilita webového sídla ako jeden z dôležitých aspektov jeho úspešnosti sme zdôraznili dôležitosť kredibility webových sídiel, pričom kredibilitu môžeme definovať ako dôveryhodnosť. Používatelia internetu vnímajú vysoko hodnotené vierohodné webové sídla hlavne z dvoch aspektov - vysokou úrovňou spoľahlivosti a odbornej znalosti.

Preto je veľmi dôležité, aby na weblogu bol uvedený životopis autora, realizované projekty, vrátane jeho publikačnej a prednáškovej činnosti, prípadne ocenenia, ktoré získal.

2. Na stránke by mala byť fotografia autora
Aj keď sa na stránke nachádza životopis autora, je dobré, ak je tam aj fotografia. Používatelia internetu si skôr zapamätajú mená ako tváre, fotografia je prostriedkom, ktorá spája virtuálny a fyzikálny svet.

3. Štýl písania pre internet by mal byť iný ako pre tlačené médiá
K najčastejším chybám, ktorých sa dopúšťajú autori je, že nerešpektujú internet ako nový typ média, ktoré vyžaduje iný spôsob písania. Štýl písania pre webové sídlo by mal byť prispôsobený spôsobu čítania.

Čítanie tradičných dokumentov sa výrazne líši od čítania textu na internete. Používatelia len výnimočne čítajú text klasicky po slovách od začiatku až na koniec stránky, ale skôr text skenujú – čiže si ho zbežne prezrú a snažia sa zachytiť čo najviac relevantných informácií. Dlhý text si radšej vytlačia, ako by ho mali čítať na obrazovke počítača.

K hlavným zásadám patria: 

  • stručné odseky rozoberajúce jednu základnú myšlienku, 
  • výstižné nadpisy, 
  • využívanie zoznamov, 
  • zvýrazňovanie kľúčových slov – využívaním odkazov, 
  • stručnejší text – údajne len polovica rozsahu klasického textu.

4. Nedostatočný deskriptívny text spojenia
K významnej funkcii blogov je využívanie hypertextových spojení. Často sme svedkami, že tvorcovia weblogov vytvárajú spojenia s nevýznamovými slovami, ktoré nemajú výpovednú hodnotu. Pritom je dokázané, že rating webového sídla u vyhľadávacích nástrojov dokáže významne zvýšiť aj text spojení.

Text spojení má pre robot vyhľadávacieho nástroja veľký význam, pretože pomáha nájsť ďalšie stránky na webovom sídle. Všetky spojenia vytvárajú dôležitú súčasť navigačnej štruktúry. Často vyhľadávací nástroj nasmeruje používateľa podľa textu spojenia na relevantnú stránku, aj keď táto neobsahuje dané kľúčové slovo.

Podobne v prípade veľkého počtu záznamov na výstupe je možné zúžiť výsledok rešerše tak, že hľadáme určité kľúčové slová iba v textoch spojení. Na nasledujúcom obrázku vidíme, že pri zadaní textu spojenia časopisy, kalendáre v Google sme získali 4 záznamy. Na prvom mieste bola Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči.

Obr. Vyhľadávanie podľa textu spojení
Obr. Vyhľadávanie podľa textu spojení

Veľmi častou chybou je vytváranie textu spojení typu „klikni sem“ alebo „tu nájdeš viac informácií“.

5. Tvorba dobrého navigačného systému
V prípade blogu, kde sú jednotlivé príspevky radené chronologicky, je dobré jednotlivé stránky medzi sebou vhodne prepojiť prostredníctvom interných spojení. Dobré interné spojenia zvyšujú nájditeľnosť webových sídiel. Ku klasickým prípadom patrí elektronický spravodaj Jakoba Nielsena Alertbox: Current Issues in Web Usability, na ktorom sú pravidelne uverejňované články od roku 1995.

Hneď úvodom Jakob Nielsen nabáda čitateľov, aby si prečítali články predstavujúci úvod do problematiky: Usability 101 a Top ten mistakes of Web design. Aj keď ide o články, ktoré boli napísané pred viacerými rokmi, predstavujú úvod do problematiky použiteľnosti webových sídiel a ponúkajú pohľad na najčastejšie chyby pri dizajne webových sídiel odzrkadľujúci vývoj technológií a štandardov W3C.

6. Kalendár je jediným navigačným systémom
Je chybou, ak sú všetky príspevky radené chronologicky a nevyužíva sa iný systém predmetovej klasifikácie. Podľa Jakoba Nielsena na kategorizáciu príspevkov by sa malo použiť od 10 do 20 kategórií.

7. Aktuálnosť príspevkov
Výhodou weblogov je jednoduchosť publikovania a preto by mali byť často aktualizované. Väčšina weblogov je aktualizovaná denne, v prípade odborných weblogov to nemusí byť tak často. Dôležitá je ale pravidelná frekvencia aktzualizácie, aby používatelia našli na stránke vždy aktuálne informácie.

8. Je dobré vytvárať špecializované blogy
Mnohí autori sa dopúšťajú chýb, keď sa vyjadrujú k príliš veľa témam. Podľa výskumov sú najžiadanejšie práve špecializované weblogy, ktoré majú aj najvyššiu návštevnosť. K zaujímavým novinkám patrí na blogu Sme.sk tzv. karma článku, kde sa berie do úvahy aj hodnotenie čitateľmi. Karma pomôže zorientovať sa, ktoré články sa oplatí prečítať - čím má článok väčšiu karmu, tým viac ľuďom sa páčil. Karmu môžeme využiť aj na objavovanie nových, kvalitných autorov, keď si necháme zobraziť zoznam autorov s najlepšou karmou.

9. Pri písaní weblogov treba dodržiavať internetovú etiku
Veľa ľudí zabúda, že ich weblog je prístupný 24 hodín denne všetkým používateľom internetu, ale aj robotom vyhľadávacích nástrojov. Preto by pri písaní mali dodržiavať zásady internetovej etiky, ako ich poznáme z elektronických konferencií alebo diskusných skupín. Zaujímavé informácie o zásadách správania sa v kybernetickom priestore pri online komunikácií nájdeme na webovom sídle Netiquette Home Page.

10. Doména weblogu
Podobne ako pri webových sídlach je veľmi dôležité mať dobrú doménu. Väčšina bezplatného softvéru umožňuje tvorbu domény s príponou ako napr. blogspot.com, typepad.com, blog.sme.sk a pod. Hlavne v prípade firemných blogov je dobré mať zaregistrovanú doménu, ktorá odráža obsahové zameranie blogu.

Záver

Weblogy zmenili model komunikácie v prostredí webu. Stále viac používateľov internetu má svoje vlastné blogy a preto netreba zanedbávať ich použiteľnosť. V prípade weblogov sú aktuálne mnohé informácie týkajúce sa chýb pri dizajne webových sídiel, ktoré podrobne na svojich stránkach preberá Jakob Nielsen.

Najaktuálnejšie informácie sú uvedené v jeho článku Top Ten Mistakes in Web Design (2007), v ktorom zaktualizoval najčastejšie chyby od roku 1996. Patria k nim zlý systém vyhľadávania, pdf súbory pre online čítanie, nemenná farba aj pri navštívených spojeniach, neskenovateľný text, fixovaná veľkosť fontu, tituly stránok s nízkou mierou čitateľnosti pre roboty vyhľadávacích nástrojov, veľa reklamy na stránkach, nedodržiavanie konvencií dizajnu webových sídiel (konzistentnosť), otváranie stránok v novom okne prehliadača a slabá komunikácia s používateľmi webového sídla.

Literatúra
a) Makulová, Soňa. 2007. Ako by sme mali tvoriť používateľsky prístupné a úspešné stránky In Newsletter. 1. apríl 2007 [online], [cit. 2007-04-30]. Dostupné na internete http://www.elet.sk/?pouzitelnost-pristupnost&sprava=ako-by-sme-mali-tvorit-pouzivatelsky-pristupne-a-uspesne-stranky
b) Makulová, Soňa. 2007. Použiteľnosť webových sídiel ako základný predpoklad ich úspešnosti In Newsletter. 3. marec 2007 [online], [cit. 2007-04-30]. Dostupné na internete  http://www.elet.sk/?pouzitelnost-pristupnost&sprava=pouzitelnost-webovych-sidiel-ako-zakladny-predpoklad-ich-uspesnosti
c) Nielsen, Jakob. Web.Design. Praha : SoftPress s.r.o., 2002, 382 s. 
d) Nielsen, Jakob. 2005. Weblog Usability: The Top Ten Design Mistakes. In Jakob Nielsen´s Alertbox October 2005 [online ], [cit. 2007–04–30 ]. Dostupné na internete http://www.useit.com/alertbox/weblogs.html
e) Nielsen, Jakob. 2007. Weblog Usability: The Top Ten Design Mistakes. In Jakob Nielsen´s Alertbox [online ], [ cit. 2007–04–30 ]. Dostupné na internete  http://www.useit.com/alertbox/9605.html
f) The Usability Professionals’ Association. [online], [cit. 2007-04-30]. Dostupné na internete: http://www.usabilityprofessionals.org
g) Web Style Guide. 2nd. edition. 2002 [cit. 2007-04-30]. Chapter 6. Edytorial Style. Dostupné na internete: http://www.webstyleguide.com/style/index.html

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Použiteľnosť a prístupnosť

Sledujte, kadiaľ prechádza každá skupina používateľov po webovom sídle (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. jún 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Prístupnosť diskusných fór

16. september 2014

Diskusné fóra sú na webovom sídle miestom pre cennú spätnú väzbu od používateľov, ale aj lepšiu nájditeľnosť. V prípade, že ste sa rozhodli ich na stránku začleniť, je dôležité pamätať aj na zásady ich prístupnosti. Vo všeobecnosti sa pri tomto type sociálneho média otázky...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.