Viete, aké ďalšie chyby znižujú návštevnosť Vašej stránky?

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. jún 2009 v kategórii Použiteľnosť a prístupnosť

Úvod

Pri práci s internetom sa stretávajú používatelia s mnohými problémami použiteľnosti, ktoré zapríčinia, že nie sú spokojní so sídlom a rýchlo ho opustia.
V najnovšej publikácii Jakob Nielsen a Hoa Loranger zdôrazňujú nasledovné problémy, ktorým pripisujú aj určitú váhu (Nielsen – Loranger,  2006, s. 60 - 83):

1. ak sa nemení farba navštívených spojení,
2. znemožnenie funkcie tlačidla návrat späť,
3. otváranie nového okna prehliadača,
4. vyskakujúce okná,
5. prvky dizajnu pripomínajúce reklamu,
6. porušenie webových konvencií,
7. nejasný a nezrozumiteľný obsah,
8. príliš veľa obsahu.

Autori pripisujú uvedeným smerniciam určitý rating, ktorý má nasledovný význam:

*** Stále veľký problém, ktorý má vplyv na použiteľnosť a preto by sa mal pri návrhu systému brať do úvahy.
** Problém strednej priority, ale napriek tomu by mu dizajnéri mali venovať pozornosť.
* Malý problém, ktorý zriedkakedy zapríčiní zlyhanie systému.
0 Už nie je problém.

V marcovom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Osem problémov použiteľnosti, ktoré napriek vývoju internetu ostávajú stále v platnosti venovali podrobne prvým trom problémom (zmena farby navštívených spojení, znemožnenie funkcie tlačidla návrat späť a otváranie nového okna prehliadača). V aprílovom čísle elektronického spravodaja sme v článku Viete, ktoré ďalšie závažné problémy znižujú návštevnosť Vášho webového sídla? podrobne rozobrali vyskakujúce okná a prvky dizajnu pripomínajúce reklamu. V májovom čísle sme zdôraznili nutnosť dodržiavať webové konvencie, ktoré sú de facto štandardy pre web. V dnešnom čísle si vysvetlíme dve ďalšie chyby, ktorých sa dopúšťame pri návrhu webového sídla a to nejasný a nezrozumiteľný obsah a príliš veľa obsahu.

Problém nejasného a nezrozumiteľného obsahu

Predtým, než navrhneme webové sídlo by sme si mali uvedomiť nasledovné skutočnosti. Priemerne pri testoch použiteľnosti strávil používateľ na stránke 1 minútu a 49 sekúnd a potom ju opustil (Nielsen – Loranger,  2006, s. 27). Podobné závery vyvodzujú aj analýzy českého servera NAVRCHOLU.CZ. Aj keď sú analýzy z roku 2004, aj opakované analýzy potvrdzujú uvedené pravidlo (NAVRCHOLU.cz: Uživatelé weby příliš nečtou, času jim však věnují dost 2004).

Podľa analýz približne až 42 % návštev webu si pozrie iba jednu stránku, 16% si pozrie dve stránky. Tri až 10 stránok si pozrie iba asi 30% návštev. Aktívnejšie návštevy, ktoré si prejdú viac ako 10 stránok boli iba v 11,55 prípadoch.

Obr. Počet stránok za návštevu (Prevzaté z NAVRCHOLU.cz: Uživatelé weby příliš nečtou, času jim však věnují dost 2004)

Obr. Počet stránok za návštevu (Prevzaté z NAVRCHOLU.cz: Uživatelé weby příliš nečtou, času jim však věnují dost 2004)

Podľa údajov NAVRCHOLU.cz sa ďalej ukazuje, že na českom webe priemerne 20% návštev skončí behom pol minúty. Priemerne minútu ostáva na webe asi 11 % návštev, skoro polovica návštev webu trvá niečo medzi minútou a desiatimi minútami a necelá štvrtina prekoná viac ako 10 minút.

Obr. Čas strávený na webe (Prevzaté z NAVRCHOLU.cz: Uživatelé weby příliš nečtou, času jim však věnují dost 2004)

Obr. Čas strávený na webe (Prevzaté z NAVRCHOLU.cz: Uživatelé weby příliš nečtou, času jim však věnují dost 2004)

Veľmi zaujímavým údajom je aj priemerný čas, ktorý strávi používateľ na jednej stránke. Ukazuje sa, že takmer v 70 % prípadoch je používateľ na stránke menej ako 30 sekúnd. Minúta na prečítanie stránky stačí používateľom v 13,6 % prípadoch a viac ako 3 minúty sú stránky sledované iba v šesť percentách prípadoch.

Obr. Čas strávený na jednej stránke (Prevzaté z NAVRCHOLU.cz: Uživatelé weby příliš nečtou, času jim však věnují dost 2004)

Obr. Čas strávený na jednej stránke (Prevzaté z NAVRCHOLU.cz: Uživatelé weby příliš nečtou, času jim však věnují dost 2004)

Uvedené štatistiky generuje aj systém NAJ.SK. Na nasledujúcom obrázku vidíte približný počet minút, ktoré návštevník na webe strávil v priebehu jednej návštevy. Unikátny návštevník, je ten, ktorý navštívil meraný web aspoň jedenkrát v danom období. Návštevník je detekovaný na základe cookies, zjednodušene povedané sú rozpoznávané unikátne prehliadače (browsery). Návšteva je súbor požiadaviek na meraný web z jedného prehliadača vykonaných tak, že posledná požiadavka nasledovala maximálne za 30 minút od predchádzajúcej požiadavky. Pokiaľ medzi dvoma požiadavkami uplynulo viac než 30 minút, ide už o novú návštevu.

Obr. Systém monitorovania návštevnosti stránok umožňuje zistiť, čas strávený na webe

Obr. Systém monitorovania návštevnosti stránok umožňuje zistiť, čas strávený na webe

Ako vidíme na horeuvedenom obrázku, zo 103 394 návštev v roku 2009 skoro 48% nestrávilo na webe viac ako 5 minút. Podrobné možnosti o systéme monitoringu slovenských stránok NAJ.SK nájdete v dokumente Prečo používať NAJ.sk.

K ďalším zaujímavým štatistikám patrí čas strávený na stránke. Ukazuje približný počet minút, ktorý návštevník strávil na jednej stránke. Tento čas nemožno zistiť pri poslednej stránke, ktorú návštevník na webe navštívil, ani v prípade, keď navštívil iba jednu stránku z daného webu.

Obr. Čas strávený na jednej stránke

Obr. Čas strávený na jednej stránke

Ako vidíme na obrázku, za uvedený rok sa zobrazilo 20 314 stránok a skoro 71% návštevníkov strávilo na stránke pol minúty. O úspešnosti webového sídla svedčí aj počet stránok, ktoré si používatelia pozrú za jednu návštevu.

Obr. Počet stránok, ktoré si používatelia pozrú za jednu návštevu

Obr. Počet stránok, ktoré si používatelia pozrú za jednu návštevu

Ako vidíme na obrázku, zo 16 944 návštev si až 66,91% pozrelo počas návštevy iba jednu stránku a 13,36% dve stránky. Z toho vyplýva, že vlastníci webového sídla by mali venovať väčšiu pozornosť  jeho obsahu.

Príliš veľa obsahu, ktorý sa nedá skenovať

Problém väčšiny webových sídiel je, že nezaujmú kvalitným obsahom. A práve efektívny obsah, ktorý zaujme používateľov patrí často k najkritickejším aspektom web dizajnu. Ako ukazujú výskumy, používatelia na webe obsah nečítajú, ale skenujú. Na túto skutočnosť upozornil Jakob Nielsen už v roku 1997 v článku How Users Read on the Web. Ako hovorí, používatelia nečítajú webové stránky slovo po slove, ale ich skenujú, doslova si vyberajú jednotlivé slová a vety. Výskumy potvrdili, že až 79%  používateľov skenovalo novú stránku a iba 16% ju čítalo.

Preto Jakob Nielsen odporúča:

  • zvýrazňovať dôležité kľúčové slová (na zvýraznenie sa môže použiť hypertextové spojenie, zvýraznený typ písma, iná farba a pod.),
  • používať zmysluplné nadpisy a podnadpisy, ktoré používajú aj používatelia pri vyhľadávaní informácií,
  • používať číslované a nečíslované zoznamy,
  • každý odstavec by mal obsahovať jednu myšlienku, pričom už prvé slová v odstavci by mali používateľa zaujať,
  • za štýl písania sa odporúča invertovaná pyramída, kde začneme so závermi, pričom počet slov by mal byť asi polovičný ako pri konvenčnom písaní.

Na to, ako webové sídlo vplýva na používateľa je veľmi dôležitá aj jeho kredibilita, to znamená, kto je za webovým sídlom. Informácie o kredibilite webového sídla a ako vplýva na jeho úspešnosť nájdete v článku Kredibilita webového sídla ako jeden z dôležitých aspektov jeho úspešnosti a Ako by sme mali postupovať, aby naše webové sídla mali vysoký punc kredibility? Kredibilite finančných informácií je venovaný článok Ako vnímajú používatelia internetu kredibilitu finančných webových sídiel.

Jakob Nielsen v svojom článku How Users Read on the Web (1997) demonštruje vynikajúcim spôsobom, ako sa dá zlepšiť použiteľnosť toho istého textu pri používaní rôznych štýlov písania.

Obr. Ako sa dá zlepšiť použiteľnosť  webového sídla zmenou štýlu

Obr. Ako sa dá zlepšiť použiteľnosť webového sídla zmenou štýlu

Ako vidíte pri použití kombinovaného štýlu, tam kde sa použil presný, skenovateľný a objektívny štýl sa zvýšila použiteľnosť až o 124%.

Záver

V dnešnom čísle sme hovorili o tom, že pri dizajne webových sídiel je 8 najčastejších problémov v použiteľnosti, ktoré majú veľkú prioritu. Podrobne sme sa venovali organizácii obsahu na webovom sídle a štýlu písania. O ďalších závažných problémoch, ktoré zapríčiňujú zníženie použiteľnosti budeme hovoriť v ďalších číslach nášho spravodaja.


Literatúra


a) ADKISSON, Heidi. 2003. Examinig the Role of De Facto Standards on the Web. Boxes and Arroes [online]. 10. 13. 2003 [cit. 2009-05-14].
Dostupné na internete: http://www.boxesandarrows.com/view/examining_the_role_of_de_facto_standards_on_the_web

b) Makulová, Soňa. 2009. Osem problémov použiteľnosti, ktoré napriek vývoju internetu ostávajú stále v platnosti. In Newsletter. 1. marec 2009 [online], [cit. 2009-05-14]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?pouzitelnost-pristupnost&sprava=osem-problemov-pouzitelnosti-ktore-napriek-vyvoju-internetu-ostavaju-stale-v-platnosti

c) Makulová, Soňa. 2009. Viete, ktoré ďalšie závažné problémy, znižujú návštevnosť Vášho webového sídla? In Newsletter. 1. apríl 2009 [online], [cit. 2009-05-14]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?pouzitelnost-pristupnost&sprava=viete-ktore-dalsie-zavazne-problemy-znizuju-navstevnost-vasho-weboveho-sidla

d) Makulová, Soňa. 2009. Ak chcete, aby malo Vaše webové sídlo rekordnú návštevnosť, mali by ste dodržiavať webové konvencie. In Newsletter. 1. máj 2009 [online], [cit. 2009-05-14]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?pouzitelnost-pristupnost&sprava=ak-chcete-aby-malo-vase-webove-sidlo-rekordnu-navstevnost-mali-by-ste-dodrziavat-webove-konvencie

e) Makulová, Soňa. 2006. Kredibilita webového sídla ako jeden z dôležitých aspektov jeho úspešnosti. In Newsletter. 11. september 2006 [online], [cit. 2009-05-14]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?kredibilita-webovych-sidiel&sprava=kredibilita-weboveho-sidla-ako-jeden-z-dolezitych-aspektov-jeho-uspesnosti

f) NAVRCHOLU.cz: Uživatelé weby příliš nečtou, času jim však věnují dost. 2004. In Internet info 16. 9. 2004. [online ], [cit. 2009–05–14]. Dostupné na internete: http://www.iinfo.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/navrcholu-uzivatele-weby-prilis-nectou/

g) Nielsen, Jakob. Web.Design. Praha : SoftPress s.r.o., 2002, 382 s.

h) Nielsen, Jakob. 1997. How Users Read on the Web, In Jakob Nielsen´s Alertbox October 1, 1997 [online ], [cit. 2009–05–146]. Dostupné na internete: http://www.useit.com/alertbox/9710a.html

i) Nielsen, Jakob. 1995. Iterative User Interface Design, In Jakob Nielsen´s Alertbox, 2005 [online ], [cit. 2009–02–06]. Dostupné na internete http://www.useit.com/papers/iterative_design/

j) Nielsen, Jakob, Loranger, Hoa. 2006. Prioritizing Web Usability. Berkeley CA  : New Riders Press, 2006, 406 s.

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT)

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Použiteľnosť a prístupnosť

Sledujte, kadiaľ prechádza každá skupina používateľov po webovom sídle (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. jún 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Prístupnosť diskusných fór

16. september 2014

Diskusné fóra sú na webovom sídle miestom pre cennú spätnú väzbu od používateľov, ale aj lepšiu nájditeľnosť. V prípade, že ste sa rozhodli ich na stránku začleniť, je dôležité pamätať aj na zásady ich prístupnosti. Vo všeobecnosti sa pri tomto type sociálneho média otázky...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.