Viete, ktoré ďalšie závažné problémy, znižujú návštevnosť Vášho webového sídla?

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. apríl 2009 v kategórii Použiteľnosť a prístupnosť

Úvod

V marcovom čísle  elektronického spravodaja sme v článku Osem problémov použiteľnosti, ktoré napriek vývoju internetu ostávajú stále v platnosti, hovorili o ôsmich problémoch použiteľnosti, s ktorými sa stretávame v internete.

V najnovšej publikácii Jakob Nielsen a Hoa Loranger zdôrazňujú nasledovné problémy, ktorým pripisujú aj určitú váhu (Nielsen – Loranger,  2006, s. 60 - 83):

1. ak sa nemení farba navštívených spojení,
2. znemožnenie funkcie tlačidla návrat späť,
3. otváranie nového okna prehliadača,
4. vyskakujúce okná,
5. prvky dizajnu pripomínajúce reklamu,
6. porušenie webových konvencií,
7. nejasný a nezrozumiteľný obsah,
8. príliš veľa obsahu.

Autori pripisujú uvedeným smerniciam určitý rating, ktorý má nasledovný význam:

*** Stále veľký problém, ktorý má vplyv na použiteľnosť a preto by sa mal pri návrhu systému brať do úvahy.
** Problém strednej priority, ale napriek tomu by mu dizajnéri mali venovať pozornosť.
* Malý problém, ktorý zriedkakedy zapríčiní zlyhanie systému.
0 Už nie je problém.

V minulom čísle sme si podrobne vysvetlili prvé tri problémy. Dnes budeme hovoriť o ďalších.

Vyskakujúce okná (***)

K vážnym problémom, ktoré robia používateľom problémy sú tzv. pop-up windows alebo vyskakujúce okná. Predstavujú určitú formu reklamy. Z hľadiska použiteľnosti má ich použitie viac nevýhod ako výhod. Za výhody vyskakujúcich okien sa považuje, že používateľ vidí v súčasnosti originálnu stránku a novú stránku. K najväčším nevýhodám patria:

  • nové okno často používateľa prekvapí,
  • v novom okne nefunguje tlačidlo návratu späť (back),
  • veľa otvorených okien spomaľuje činnosť počítača,
  • vyskakujúce okná sú väčšinou spájané so sídlami s nie najlepšou reputáciou (porno stránky, hazardné hry a pod.).  

Preto sa odporúča využiť vyskakujúce okná iba v prípade stránok typu pomoc, ďalej vysvetliviek, slovníkov a formulárov spätnej väzby.

Obr. Ukážka použitia vyskakovacieho okna ako vysvetlivky k textu

Obr. Ukážka použitia vyskakovacieho okna ako vysvetlivky k textu

Vyskakujúce okná zapríčiňujú aj vážne problémy znevýhodneným používateľom. Pritom výsledky výskumov ukazujú, že používateľov zaujíma inzercia, reklama a propagácia výrobkov až keď na webe nájdu informáciu, ktorú potrebovali alebo vyriešili svoju úlohu. Podľa výsledkov výskumu 605 používateľov prezentovanej na konferencii User Experience 2004, až 95% respondentov vnímalo negatívne na stránke reklamu prostredníctvom vyskakujúcich okien (Nielsen – Loranger, 2006, s. 75).

Prvky dizajnu pripomínajúce reklamu (***)

Je všeobecne známe a ukazujú to aj výsledky mnohých výskumov, že používatelia prichádzajú na webové sídlo s cieľom nájsť informáciu. Preto všetko, čo odvracia ich pozornosť od informácií, ich hnevá. V odbornej literatúre je už dávno známy pojem banner blindness (bannerová slepota), na ktorú upozorňuje v svojom článku Banner Blindness: Old and New Findings Jakob Nielsen (2007 b). Podľa záverov z konferencie v roku 2004, na ktorej odpovedalo 605 respondentov, ktorá z reklamných techník im najviac vadí, odpovedali nasledovne:

Prvok dizajnu Odpovede veľmi negatívne alebo negatívne
Vyskakujúce okná (pop-ups) 94%
Stránka sa pomaly naťahuje 94%
Snaží sa oklamať, aby som na to klikol 94%
Nemá k dispozícii tlačidlo na zavretie (close button) 93%
Zakrýva, čo chcete vidieť 93%
Nehovorí, o čom pojednáva 92%
Pohybuje obsahom okolo 92%
Zaberá väčšiu časť obrazovky 90%
Bliká 87%
Pláva cez obrazovky 79%
Automaticky začne hrať zvuk 79%


Tabuľka na základe odpovedí 605 respondentov v roku 2004 (podobné čísla uvádzali respondenti aj v rokoch 2002 a 2003). Citované podľa Jakoba Nielsena (2004) The Most Hated Advertising Techniques.

V súčasnosti sa na skúmanie použiteľnosti webových sídiel využíva aj tzv. eyetracking study, čo je metóda, ktorá zaznamená pohyb očí používateľa po webovom sídle. Tieto štúdie potvrdili, že používateľ sa skoro nikdy nepozrie na to, čo pripomína reklamu. V prípade novej reklamy po pár týždňoch si používateľ túto skoro vôbec nevšimne.

V prípade eyetrackingových štúdií máme k dispozíciu tzv. horúcu mapu, kde sú červenou farbou znázornené miesta, na ktoré sa používateľ najviac díva. Nasledujúci obrázok demonštruje 3 ukážky horúcich máp, kde je jasné do akej miery používateľa zaujal obsah (Nielsen 2007 b).

Obr. Ukážky máp z eyetrackingových výskumov. Prevzaté z Nielsen 2007b

Obr. Ukážky máp z eyetrackingových výskumov. Prevzaté z Nielsen 2007b

Miesta, kde sa používateľ najviac díva sú vyznačené červenou farbou, menej žltou, nasleduje modrá. Šedé miesta vyznačujú oblasti, ktoré používateľa nezaujali. Dodatočne boli vyznačené zeleným rámčekom miesta, kde sa nachádzala reklama. Je zaujímavé, že tzv. bannerová slepota neplatí v prípade sponzorovaných odkazov pri prezeraní si výsledkov vyhľadávania a klasifikovanej reklamy (Nielsen 2003).

Existujú ešte aj ďalšie dôvody, prečo by sme sa mali na webovom sídle vystríhať prvkov, ktoré pripomínajú reklamu. Stále viac ľudí má na svojich počítačoch nainštalovaný blokovací softvér na reklamu. V praxi to znamená, že napríklad nezobrazí obrázok o rozmeroch, ktoré sa používajú v prípade reklamy.

Obr. Na obrázku vidíte, že vpravo sa nezobrazila reklama (prehliadač Mozilla)

Obr. Na obrázku vidíte, že vpravo sa nezobrazila reklama (prehliadač Mozilla)

Obr. Tá istá stránka ako v predchádzajúcom prípade so zobrazenou reklamou (prehliadač Internet Explorer)

Obr. Tá istá stránka ako v predchádzajúcom prípade so zobrazenou reklamou (prehliadač Internet Explorer)

Záver

V dnešnom čísle sme hovorili o tom, že pri dizajne webových sídiel je 8 najčastejších problémov v použiteľnosti, ktoré majú veľkú prioritu. Podrobne sme sa venovali nasledujúcim problémom:

  • vyskakujúce okná,
  • prvky dizajnu pripomínajúce reklamu.

O ďalších závažných problémoch, ktoré zapríčiňujú zníženie použiteľnosti budeme hovoriť v ďalších číslach nášho spravodaja.


Literatúra


a) Nielsen, Jakob. Web.Design. Praha : SoftPress s.r.o., 2002, 382 s.

b) Nielsen, Jakob. 2007 a. Change vs. Stability in Web Usability Guidelines, In Jakob Nielsen´s Alertbox June 11, 2007 [online ], [cit. 2009–03–06]. Dostupné na internete http://www.useit.com/alertbox/guidelines-change.html

c) Nielsen, Jakob. 2007 b. Banner Blindness: Old and New Findings, In Jakob Nielsen´s Alertbox August 20, 2007 [online ], [cit. 2009–03–06]. Dostupné na internete
http://www.useit.com/alertbox/banner-blindness.html

d) Nielsen, Jakob. 2004. The Most Hated Advertising Techniques, In Jakob Nielsen´s Alertbox December 6, 2004 [online ], [cit. 2009–03–06]. Dostupné na internete
http://www.useit.com/alertbox/20041206.html

e) Nielsen, Jakob. 1995. Iterative User Interface Design, In Jakob Nielsen´s Alertbox, 2005 [online ], [cit. 2009–02–06]. Dostupné na internete http://www.useit.com/papers/iterative_design/

f) Nielsen, Jakob. 2003. Will Plain-Text Ads Continue to Rule? In Jakob Nielsen´s Alertbox, April 28, 2003 [online ], [cit. 2009–02–06]. Dostupné na internete http://www.useit.com/alertbox/20030428.html.

g) Nielsen, Jakob, Loranger, Hoa. 2006. Prioritizing Web Usability. Berkeley CA  : New Riders Press, 2006, 406 s.

h) Snížek, Martin. 2007. Malé chyby v použiteľnosti. In snizekweb.cz. 22. 10. 2007. [online ], [cit. 2009–01–06]. Dostupné na internete: http://www.snizekweb.cz/weblog/male-chyby/

i) Snížek, Martin. 2006. Postřehy z uživatelského testování. In snizekweb.cz. 9. 5. 2006. [online ], [cit. 2009–02–06]. Dostupné na internete: http://www.snizekweb.cz/weblog/uzivatelske-testovani-postrehy/

j) Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT)

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Použiteľnosť a prístupnosť

Sledujte, kadiaľ prechádza každá skupina používateľov po webovom sídle (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. jún 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Prístupnosť diskusných fór

16. september 2014

Diskusné fóra sú na webovom sídle miestom pre cennú spätnú väzbu od používateľov, ale aj lepšiu nájditeľnosť. V prípade, že ste sa rozhodli ich na stránku začleniť, je dôležité pamätať aj na zásady ich prístupnosti. Vo všeobecnosti sa pri tomto type sociálneho média otázky...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.